بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: زنان سرپرست خانوار:فرصتها و چالشها

عنوان لاتين: Female-Headed Households:Opportunities and Challenges

تاريخ انتشار: 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): اكبر بيگلريان كارشناسي ارشد أمار زيستي , ساير آثار   ستاره فروزان استاديار دكتري تخصصي روانپزشكي , ساير آثار  

شماره صفحه: 35 

شماره نشريه: 5 

نشريه داخلي: فصلنامه پژوهش زنان 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: journals.ut.ac.ir/user/LastIssue.aspx?issId=1440&MissID=31

کليد واژه: توانمندي,توسعه,فقر,زنان سرپرست خانوار 

چكيده: توسعه يافتگي هدفي است كه هركشوري براي رسيدن به آن تلاش مي كند.اساس توسعه پايدارراميبايست .در ارتقاي كيفيت زندگي يعني توانمند سازي زنان ومردان جست وجوكرد.از مواردي كه توسعه يافتگي را تحت تأثير قرار مي دهد؛امكان دستسي زنان مانند مردان به فرصت هاي برابر؛كسب امنيت اقتصادي ورفع فقراز آنان است.اين مسأله براي زنان سرپرست خانوار؛در جامعه محسوس تر است.هدف اين مقاله بررسي وضعيت زنان سرپرست خانوار وفرصت وچالش هاي است كه اين گروه از زنان با آن مواجه هستند.اين مقاله بر پايه يافته هاي يك مطالعه ميداني درباره ي 480زن سرپرست خانواردر مراكز پنج استان كشورتدوين شده است. بررسي شاخص هاي توسعه و فقر ومعيارهاي توانايي وابسته به جنسيت ضروري است.اطلاعاات بدست آمده حاكي از فقر شديد زنان است.شاخص فقر انساني زنان سرپرست خانوار رقمي معادل 0.527است كه در مقايسه با همين شاخص در كل كشوركه برابر0.193مي باشد؛ بسيار بالااست.زنان سرپرست خانوار4.8 درصد از خانوارهادر ايران راتشكيل مي دهندكه مهمترين علل اين سرپرستي از كار افتادگي(42درصد) وفوت همسر(36درصد)است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.