بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: پيامدهاي جنسيتي تخريب سرمايه اجتماعي

عنوان لاتين: Impacts of Devastating Social Capital on Gender

تاريخ انتشار: 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سعيد مدني(قهفرخي) كارشناسي ارشد روانشناسي پژوهشگر , ساير آثار  

شماره صفحه: 7 

شماره نشريه: 5 

نشريه داخلي: فصلنامه پژوهش زنان 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: journals.ut.ac.ir/user/LastIssue.aspx?issId=1440&MissID=31

کليد واژه: روسپيگري,اختلالات رواني,انحرافات اجتماعي,اعتياد,جنسيت 

چكيده: تخريب سرمايه اجتماعي اگرچه همه جمعيت كشور را در برابر آثار سوءقرارمي دهداما پيامدهاي منفي آن به دلايلي زنان راپيش ازمردان تهدديدمي كند.يكي از روش هاي سنجش وضعيت سرمايه اجتماعي؛بررسي روند مشكلات اجتماعي جامعه است.طي سالهاي اخيرمطالعات بسياري روند فزاينده برخي ازاين مشكلات را در جامعه گزارش كرده اند.اين مقاله مبتني بر يافته هاي پژهش هاي علمي به دونكته ميپردازد:نخست اين كه برخي آسيب اهي اجتماعي كه اساسا"در ايران الگوي زنانه داشته اند(مثل روسپيگري)درسالهاي اخير روند نسبتا"فزايندهاي را نشان مي دهندوديگر اين كه دسته اي از آسيب هاي اجتماعي كه عموما"در ايران الگوي مردانه داشته اند(مثل اعتياد وقتل) به تدريج سهمي را به زنان اختصاص داده اندكه اين سهم طي سالهاي اخير افزايش يافته است.علاوه بر اين شيوع بيشتر اختلات رواني در ميان زنان ؛ در مقايسه با مردان ؛ نشان تأثيرات مضاعف نابساماني هاي موجود بر زنان درعرصه اجتماع است كه در نهايت زمينه هاي توانمندسازي زنان راتضعيف مي كند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.