بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: جنبه‌هاي رواني - اجتماعي بارداري در زنان HIV مثبت

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آذر 1385


سمينار: سمينار سراسري ايدز 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): بهزاد قرباني دكتري تخصصي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: ديگر مولفان:زهرا فضلي خلف ،مركز تحقيقات آنتي‌بادي منوكلونال - پژوهشكده فناوري‌هاي نوين علوم پزشكي جهاد دانشگاهي - ابن‌سينا، تهران، ايران دكتر حوريه شمشيري ميلاني ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در حال حاظر جنبه‌هاي سلامت رواني بيماران درگير HIV/AIDS نسبت به دو دهه ابتداييشيوع اپيدمي ايدز، بيشتر شناخته شده است. Marshall Forstein كه در انجمن روانپزشكانآمريكا در زمينه AIDS بسيار فعال بوده و تاكنون تعداد زيادي از اين بيماران را تحتدرمان قرار داده است به سال 1999 در يك اظهار نظر جالب ابراز داشت: هر چند در سال‌هاي اوليه پرداختن به سلامت رواني يك آيتم جالب توجه در HIV/AIDS تلقي مي‌شد اما درسال‌هاي آينده بعنوان يك بخش اساسي در ارزيابي اوليه و درمان اين بيماران محسوب خواهد شد. او معتقد بود كه براي پزشكان درمانگر هم بسيار سودمند خواهد بود كه نيازهايسلامت رواني اين افراد را مشخص كنند چون اين امر مي‌تواند تفاوت چشمگيري در اينكهبيمار روي درمان خود پابرجا باقي بماند يا نه را باعث شود. اين در حالي است كه خيلياز سرويس‌هاي درماني ايدز تجربه كمي در زمينه تشخيص، ارزيابي و تعيين نيازهاي سلامت رواني آنان دارند. يكي از نيازهاي اساسي سلامت روان در مبتلايان به ايدز باروري و نياز به فرزند‌دارشدن مي‌باشد. اگر چه وضعيت رواني - اجتماعي زنان HIV مثبت در حين بارداري پيچيده‌ترمي‌شود، چون از يك سو نگران انتقال بالقوه ويروس به جنين خود مي‌باشند و از سويي ديگر احتمال مورتاليتي مادر قبل از رسيدن جنين به maturity كامل آنها را تهديد مي‌كند اما در بررسي اثر بارداري روي مشخصه‌هاي رواني اجتماعي دو گروه زنان HIV مثبت باردار و غيرباردار بنظر مي‌رسد زنان HIV مثبت باردار از نظر سايكولوژيك سالم‌تر مي‌باشند. در اين بررسي زنان HIV مثبت باردار دوره‌هاي بيكاري كوتاهتري داشتند. در تكميل آزمون‌هاي روانشناختي Ham-D و BDI نمرات پائين‌تري داشته و از لحاظ (Global AssessmentScale) GAS نيز در Follow-up نمرات بهتري را كسب نمودند. ميزان بستري شدن در بخش‌هاي روانپزشكي، سوء مصرف مواد مخدر و نيز ميزان فرسايش رواني در گروه باردار كمتر بود. هم‌چنين ميزان اقدام به خودكشي در گروه زنان باردار به مراتب كمتر از گروه غيرباردار بود. نتيجه‌گيري: انجام مشاوره‌هاي قبل و بعد از آزمايش HIV نقش موثري در جلوگيري از بروز مشكلات رواني - اجتماعي اين افراد و نيز حمايت از آنان دارد. هم‌چنين پرداختن بهكاهش نگراني‌هاي مفرط اين بيماران در زمينه انتقال ويروس به جنين و نيز تسهيل روندبارداري اين بيماران خود مي‌تواند در بهبود جنبه‌‌هاي رواني - اجتماعي اين بيماراننقش مؤثري داشته باشد و آنان را به زندگي بازگرداند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.