بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تغييرات عرضه مواد در بم طي سال اول پس از زلزله

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1385


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): آفرين رحيمي موقر دكتري تخصصي روانپزشكي , ساير آثار   محسن وزيريان دكتري تخصصي روانپزشكي , ساير آثار   رضا رادگودرزي دكتري تخصصي روانپزشكي , ساير آثار  

شماره صفحه: 163 

شماره نشريه: 20 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: اعتياد,بم,زلزله,عرضه مواد 

چكيده: ديگر مولف: علي فرهوديان روانپزشك، محقق مركز ملي مطالعات اعتياد، دانشگاه علوم پزشكي تهران طرح مسئله: هدف از اين مطالعه،بررسي تغييرات عرضة مواد غيرقانوني اعتيادآور در طيسال پس از زلزله در بم بوده است. اين مطالعه در شهر بم و روستاي باغچمك انجام شد. روش: در اين مطالعة كيفي از سه روش مباحثة متمركز گروهي، مصاحبة عميق فردي و مشاهدات اتنوگرافيك استفاده شده است. جمعيت مورد مطالعه معتادان، فروشندگان مواد، مردم،درمانگران و ساير افراد كليدي بودند. يافته‌ها و نتايج: اكثر پاسخ‌دهندگان معتقد بودند خلوص ترياك پس از زلزله افت كردهولي دستيابي بدان مثل قبل است. ابتدا قيمت ترياك پس از زلزله ارزان‌تر شد و سپس بالا رفت، ولي در زمان اين مطالعه، پايين‌تر از قيمت قبل از زلزله بوده است. كيفيت هرويين افت كرده، ولي قيمت و چگونگي دسترسي بدان تغيير محسوسي نسبت به قبل از زلزله نداشته است. تغييري در عرضة حشيش و الكل ذكر نشد. از نظر اكثر افراد، فعاليت نيروي انتظامي در مبارزه با مواد مانند قبل از زلزله است. اكثر مردم خواستار اقدامات جدي‌تر براي نظارت بر مواد بودند. در اين جهت سياستگذاري واحد و برنامه‌ريزي براي پيشگيري و درمان اعتياد و ادامة برخورد جدي با خريد و فروش هرويين در بم پيشنهاد مي‌گردد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.