بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي باورهاي والدين در مورد فرزندپروري و مفهوم آنان از هوش کودکان با توجه به وضعيت تحصيلي والدين

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مختار ملك پور , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 1 

نشريه داخلي: علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شيراز ،صندوق پستي 1119 

محل دسترسي روي اينترنت: www.shirazu.ac.ir/index.php?page_id=1811

کليد واژه: باورهاي والدين,فرزندپروري,هوش کودکان,تحصيلات والدين 

چكيده: هدف اصلي اين تحقيق، بررسي باورهاي والدين در مورد فرزندپروري و هوش کودکان، در رابطه با ميزان تحصيلات است. بدين منظور 100 نفر از والدين شامل 72 مادر و 28 پدر باتحصيلات متفاوت که فرزندان آنان در کلاس اول بودند؛ در اين تحقيق شرکت نمودند. اينوالدين به پرسش هاي دو پرسشنامه باورهاي فرزندپروري و هوش پاسخ دادند. در اين تحقيق، دو پرسش مطرح بود. 1. آيا والدين با تحصيلات متفاوت در ميزان اهميتي که براي فرزندپروري قايل هستند، تفاوت دارند؟ 2. آيا والدين با ميزان تحصيلات متفاوت در باورهايخود درباره هوش فرزندان، تفاوت دارند؟ نتايج مربوط به پرسش اول نشان داد که سه گروه والدين با تحصيلات راهنمايي و کمتر،ديپلم و کارداني يا بالاتر، از نظر باورهاي مربوط به فرزندپروري تفاوتي ندارند. همچنين نتايج مربوط به پرسش دو نشان داد که از نظر باورهاي کلي، در مورد هوش فرزند (کل باورهاي هوشي)، والدين داراي ديپلم نسبت به والدين داراي کارداني يا بالاتر، در سطح بالاتري قرار داشتند (p<0.05)، اما با والدين داراي تحصيلات راهنمايي يا کمتر تفاوتي نداشتند. در ضمن نتايج تحليل زير مقياس هاي هوش نشان داد که والدين داراي ديپلم در رابطه باباورهاي انگيزش تحصيلي فرزند، يعني زير مقياس ششم هوش، نسبت به والدين داراي کارداني و بالاتر، در سطح بالاتري قرار داشتند (0.01=P). هم چنين والدين داراي تحصيلات راهنمايي يا کمتر، در اين زير مقياس، نسبت به والدين داراي کارداني يا بالاتر در سطحبالاتري قرار داشتند (38%=P).  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.