بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: خشونت و نظام عدالت كيفري

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1383


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدجعفر حبيب زاده دانشيار دكترا حقوق , ساير آثار  

شماره صفحه: 1 

شماره نشريه: 2 

نشريه داخلي: علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شيراز ،صندوق پستي 1119 

محل دسترسي روي اينترنت: www.shirazu.ac.ir/index.php?page_id=1811

کليد واژه: خشونت,نظام عدالت كيفري,خشونت رفتاري,خشونت ساختاري 

چكيده: ساير مولفين: نجفي ابرندآبادي علي حسين و طاهري محمد علي خشونت پديده اي با ابعاد گوناگون سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، حقوقي، جرم شناختي و... است و به همين علت، تعريف هاي متعدد و متفاوتي از آن ارائه گرديده است. اين پديده، در حقوق كيفري، ازدو جهت قابل بررسي است؛ از يك طرف افراد، خود درمقابل هميا در برابر دولت، به خشونت متوسل مي شوند؛ از طرف ديگر، عملكرد نهادهاي وابسته بهقدرت رسمي، يعني دولت در معناي عام نيز ممكن است منجر به خشونت عليه افراد جامعهگردد. خشونت نخست كه ازآن به خشونت رفتاري تعبير مي شود، اگر به شكل پديده مجرمانه(جرم) بروز كند؛ واكنش قانوني دولت را درپي خواهد داشت. اين واكنش كه بايد نوع و حدود آن از پيش، توسط مقام صلاحيت دار مشخص گردد؛ تابع اصول و قواعدي است كه غفلت از هر يك از آنها، در مراحل مختلف قانون گذاري، قضائي و اجرايي ممكن است، به خشونت عليهافراد جامعه (خشونت نوع دوم) منجر شود. خشونت نوع دوم كه با تجاوز به حقوق اساسي افراد، توسط قانون گذار و مجريان قانون صورت مي گيرد،« خشونت ساختاري يا نهادي» نامدارد. خشونت اخير خشونتي پنهاني است كه اغلب از عملكرد نادرست نظام عدالت كيفري و عدول از اصول اساسي حقوق كيفري درپاسخگويي به خشونت نخست (خشونت رفتاري مجرمانه) ناشي ميشود. در اين مقاله، موقعيت هاي پنهاني اين نوع خشونت در نظام عدالت كيفري مورد بررسي قرار گرفته است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.