بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: جرايم قابل گذشت در حقوق ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1383


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فضل اله فروغي بهرغاني حقوق , ساير آثار  

شماره صفحه: 17 

شماره نشريه: 2 

نشريه داخلي: علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شيراز ،صندوق پستي 1119 

محل دسترسي روي اينترنت: www.shirazu.ac.ir/index.php?page_id=1811

کليد واژه: جرايم قابل گذشت,حقوق ايران,حق الله,.حق الناس,حق عمومي 

چكيده: با مطالعه تاريخ تحولات حقوق كيفري، معلوم مي گردد كه پس از درك مفهوم «نظم عمومي»و شناخت نقض آن به عنوان جزء ضروري جرم در جوامع مختلف «اصل غير قابل گذشت بودن جرايم» مورد شناسايي قرار گرفت. در حقوق ايران نيز با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري،قانونگذار براي جرم، دو جنبه عمومي و خصوصي در نظر گرفت و به لحاظ غلبه جنبه عمومي،اصل مزبور مورد پذيرش قرار گرفت. و جرايمي كه جنبه خصوصي درآنها غلبه داشت استثتائا، به عنوان «جرايم قابل گذشت» احصاء گرديد. پس از انقلاب اسلامي، ضابطه فقهي «حق الله و حق الناس»، به جاي جنبه عمومي و خصوصي جرم، ملاك عمل قانون گذار قرار گرفت. جرايم داراي جنبه حق اللهي، غير قابل گذشت و جرايم داراي جنبه حق الناسي، قابل گذشتمحسوب گرديد و با اين توصيف دگرگوني چشم گيري در اين زمينه به وجود آمد و شمار جرايم قابل گذشت افزايش يافت. در دو دهه 1360 و1370 نخست رويه قضائي و سپس قانون گذاري،با لحاظ واقعيات اجتماعي و دقت در موازين فقهي، از يك سو بر جنبه عمومي و غير قابلگذشت بودن برخي از جرايم و از سوي ديگر با احصاء «جرايم قابل گذشت» به همان روش سابق، بر اصل غير قابل گذشت بودن جرايم، رويكردي مجدد داشته است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.