بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: برآورد تقاضاي مسكن در مناطق شهري ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): آ آ , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 9-10 

نشريه داخلي: فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: تقاضاي مسكن,ملكي,استيجاري,مناطق شهري,ايران 

چكيده: دكتر جعفر قادري هيئت علمي دانشگاه شيراز از يک طرف سهم بالاي مسكن در اشتغال، ارزش افزوده كشور، بودجه خانوارها واز طرف ديگر عدم تعادل عرضه و تقاضاي آن به ويژه در مناطق شهري توجه سياست گذاران را به بخشمسكن افزايش داده است. شناخت عوامل مؤثر بر تقاضاي مسكن به رفع عدم تعادل در اين بازار كمك خواهد كرد. مي‎توان تقاضاي مسكن را با توجه يا بدون توجه به چگونگي انتخابنوع تصرف، برآورد كرد. در اين مطالعه بدون توجه به چگونگي انتخاب نوع تصرف و با استفاده از داده‎هاي مقطععرضي مربوط به 12338 خانوار نمونه شهري در سال 1380 تقاضاي مسكن برآورد شده و با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولي[2] تقاضا براي مسكن ملكي و استيجاري تخمين زده شده است. در اين مدل از اجاره هر متر مربع واحد مسکوني، انواع درآمدها و ساير متغيرهاي اجتماعي و اقتصادي خانوار به عنوان متغيرهاي مستقل و خدمات مسکن به عنوان متغيروابسته استفاده شده است. براساس يافته‎هاي اين مطالعه، متغيرهاي درآمد دايمي، جاري و موقتي، تأهل، سن سرپرست، درآمد بدون کار، باسوادي سرپرست و تعداد افراد باسواد خانوار روي تقاضاي مسكن ملكي و استيجاري اثر مثبت دارد و اثر اجاره هر متر مربع واحد مسکوني، بعد خانوار و تعداد افراد داراي درآمد خانوار روي تقاضاي مسكن ملكي و استيجاري منفي است. كشش درآمدي تقاضا براي مسكن ملكي و استيجاري كمتر از يك است كه اين مقدار كشش، حكايت از ضروري بودن كالا دارد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.