بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: رابطه بين كودك‌آزاري والدين و الگوي مجرمانه شرارت در كودكان آزارديده

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1384


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عبدالرحيم اسدالهي كارشناسي ارشد جامعه شناسي , ساير آثار   محمود برات وند كارشناسي ارشد روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 225 

شماره نشريه: 19 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: طرح بحث: اين مقاله به بررسي ارتباط سبب‌شناختي بين ايذاء در دوران كودكي از سوي والدين و بروز جرم شرارت در دوره‌هاي بعدي زندگي اين كودكان مي‌پردازد. بر مبناي نظريه لئونارد برکوئيتس و بندورا مي‌پردازد. روش تحقيق: جامعه پژوهشي اين بررسي كليه مجرمين بزه شرارت و خشونت در زندان‌هاي خوزستان در سال 1384 مي‌باشد كه با نمونه‌گيري تصادفي 80 نفر از آنها انتخاب و آزمونكودك‌آزاري در مورد آنها اجراء و پرونده محكوميتي و مددكاري آنها مورد مطالعه قرارگرفت. يافته‌ها: 90 درصد نمونه‌ها گزارش كردند كه والدين (به‌ويژه پدران) كم يا بي‌سواد،آنها را طي دوران كودكي آزار و اذيت نموده‌اند كه بيشتر از نوع آزار جسماني بوده است. در مجموع ميانگين درصدي نمره آزمون كودك‌آزاري در ميان آزمودني‌ها بالاتر از سطح ميانه (60 درصد) بود. مصاديق كودك‌آزاري شامل تنبيه بدني، سوءاستفاده جنسي، غفلتاز فرزندان و محروميت از غذا و تفريح مي‌باشد. نتيجه: فرضيه اصلي پژوهش، معناداري و هماهنگي سبب‌شناختي بين اين دو پديده را تاييد كرد. رابطه معناداري بين سواد والدين، ساخت خانواده تك‌والدي و طلاق زودهنگام باكودك‌آزاري آنها مشاهده شد. همچنين با كاهش سن و سواد مجرمان شدت جرم شرارت در آنهاگسترش مي‌يابد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.