بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي مقايسه‌اي نگرش‌هاي ناکارآمد در دختران فراري و عادي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1384


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): كاظم رسول زاده طباطبايي استاديار دكتري تخصصي روانشناسي , ساير آثار   مريم طهراني زاده روانشناسي , ساير آثار   پرويز آزادفلاح دكتري تخصصي روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 205 

شماره نشريه: 19 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: دختران فراري,نگرش‌هاي ناكارآمد,فرار 

چكيده: طرح بحث: هدف اين پژوهش بررسي نگرش‌هاي ناكارآمد دختران فراري مي‌باشد. روش تحقيق: طرح مورد استفاده در اين پژوهش، روش علي ـ مقايسه‌اي است. آزمودني‌ها نيز مشتمل بر 60 دختر فراري ساکن در مراکز بهزيستي استان تهران، و 60 دختر عادي هستند که به لحاظ سن، وضعيت تحصيلي و اقتصادي با دختران فراري هم‌تراز شده‌اند. هر دو گروه به صورت تصادفي انتخاب شده و به سؤالات آزمون نگرش‌هاي ناكارآمد وايزمن و بک پاسخ گفته‌اند. يافته‌ها: نتايج نشان مي‌دهد که نگرش‌هاي ناكارآمد مي‌تواند به‌عنوان يک عامل آسيب‌پذيري، احتمال خطر فرار را افزايش دهد. همچنين با در نظر گرفتن شكل‌گيري طرح‌واره‌هاي شناختي منفي در دوران كودكي (نظريه بک) ردة سني دختران فراري، تأثيري در ميزانخطاهاي شناختي آنان ندارد؛ ارتباط بين وضعيت اقتصادي و نگرش‌هاي ناكارآمد فقط در گروه دختران عادي، متأثر از وضعيت اقتصادي ضعيف مي‌باشد و يافته‌ها بر ارتباط فرار باسطح سواد صحه مي‌گذارند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.