بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: كودكان خياباني ايران و رويكردهاي دولتي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1384


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مروئه وامقي دكتري تخصصي روانپزشكي , ساير آثار  

شماره صفحه: 175 

شماره نشريه: 19 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: جمع‌آوري,رويكردهاي دولتي,سازمان بهزيستي,كودكان خياباني 

چكيده: طرح بحث: حضور كودكان در خيابان و ظهور پديدة كودكان خياباني در بسياري از كشورهايجهان به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، من‌جمله ايران، امروزه بخشي از معضلات و مشكلات جدي اين جوامع را تشكيل مي‌دهند. روش تحقيق: در اين مقاله تلاش شده است تا ضمن مروري بر مفاهيم و رويكردهاي بين‌المللي, برنامه‌هاي دولتي ارايه شده در سيستم دولتي براي كودكان خياباني مورد بررسي قرار گرفته و ارزشيابي مشخصي از سياست‌هاي رسمي درخصوص كودكان خياباني به عمل آيد. يافته‌ها: يافته‌هاي اين بررسي از يك‌سو نشان از گرايش به تغيير در سياست‌هاي دولتي در خصوص كودكان خياباني, از جمع‌آوري به سوي جذب كودكان به مراكز و تفكيك كودكانكار خياباني از كودكان خيابان داشته، و از سوي ديگر حكايت از عدم توجه به علل زمينه‌اي, ادامة فعاليت سيستم جمع‌آوري, ضعف سيستم دولتي در جلب اعتماد كودكان براي جذببه مراكز, ضعف در ارائة خدمات به كودكان كار خياباني و پيگيري وضعيت كودكان پس از ترخيص از مراكز دارد. نتيجه: كاهش مشكل كودكان خياباني نيازمند برنامه‌هاي معطوف به كاهش علل موجد اين پديده, ارزيابي برنامه‌هاي موجود و ارتقاء آنهاست.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.