بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: وضعيت كودكان كار و خيابان در ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1384


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سيدحسن حسيني استاديار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 155 

شماره نشريه: 19 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: بي‏سازماني اجتماعي,درآمد خياباني,رضايت از كار خياباني,كودكان خياباني,كودكان كار 

چكيده: طرح بحث: پديدة كودكان كار و خياباني يكي از معضلات گريبانگير اكثر شهرهاي بزرگ درجهان معاصر است. گسترش پديده به حدي است كه جوامع توسعه يافته و در حال توسعه را بهيك اندازه به خود مشغول كرده است. روش تحقيق: پژوهش حاضر پديدة كودكان كار و خياباني را در پنج مركز استاني تهران، مشهد، اهواز، شيراز، و رشت مورد مطالعه قرار داده است. يافته‌ها: يافته‏هاي تحقيق نشان مي‏دهد كه عواملي چون نارسايي نهادهاي اجتماعي‌كننده‏اي مثل خانواده و مدرسه، فقر اقتصادي خانواده‏هاي كودكان خياباني و ناتواني آنهادر انطباق با شيوه‏هاي زندگي شهرهاي بزرگ، آلودگي و آسيب‏زا بودن محلات حاشية شهري، فقدان نظارت كافي از سوي سازمان‌هاي مسئول، و الگوهاي نادرست كنش متقابل بين شهروندان و كودكان خياباني، همه دست‌به‌دست هم داده‏اند تا پديدة كودكان خياباني (كه عمدتا كودكان كار در خيابان هستند)، كماكان به‌عنوان مشكلي صعب‏العبور در بسياري از شهرهاي بزرگ كشور خودنمايي كند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.