بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: سلامت روان و عزت نفس دانش‌آموزان پسر دوره راهنمايي در خانواده‌هاي عادي- تحت حضانت پدر و تحت حضانت مادر

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1384


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): باقر ثنايي ذاكر استاد دكترا آموزش و پرورش , ساير آثار   نرگس طالقاني استاديار دكترا مشاوره , ساير آثار   احمد حيدرنيا كارشناسي ارشد مشاوره , ساير آثار  

شماره صفحه: 55 

شماره نشريه: 19 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: طرح بحث: طلاق به‌‌عنوان پديده‌اي كه به گسست خانواده مي‌انجامد، بر جنبه‌هاي مختلفزندگي كودكان و نوجوانان تاثير مي‌گذارد. در پژوهش‌ها از زواياي مختلف، به تاثيراتطلاق بر كودكان و نوجوانان پرداخته شده است. تحقيق كنوني به بررسي سلامت روان و عزت نفس كودكان خانواده‌هاي عادي، كودكان تحت حضانت پدر و كودكان تحت حضانت مادر پرداخته است. روش تحقيق: جامعة آماري اين پژوهش دانش‌آموزان پسر مدارس راهنمايي شهرستان اسلام‌شهر مي‌باشد كه در سال تحصيلي 83ـ82 مشغول به تحصيل مي‌باشند. از اين جامعه نمونه‌ايبه حجم 90 نفر در سه گروه 30 نفره انتخاب گرديد. پسران تحت حضانت پدر، پسران تحت حضانت مادر و پسران خانواده‌هاي عادي كه با رعايت همتاسازي انتخاب شدند. براي جمع‌آوري اطلاعات از پرسش‌نامة عزت‌نفس كوپر اسميت (فرم نوجوانان) و پرسش‌نامه سلامت عمومي (GHQ-28) استفاده شد. يافته‌ها: نتايج به دست آْمده نشان داد كه عزت نفس و سلامت روان پسران خانواده‌هايعادي بالاتر از پسران خانواده‌هاي طلاق (اعم از پسران تحت حضانت پدر و پسران تحت حضانت مادر) است. بين عزت‌نفس پسران تحت حضانت پدر و پسران تحت حضانت مادر تفاوت معني‌داري مشاهده نشد ولي پسران تحت حضانت مادر سلامت روان كلي آنها بالاتر از پسران تحت حضانت پدر بود (تفاوت معني‌داري در سطح p=0.05 مشاهده گرديد).  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.