بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: شناسايي اختلالات رفتاري در كودكان داراي پدر معتاد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1383


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سيدجلال صدرالسادات استاديار دكترا مددكاري اجتماعي , ساير آثار   حسن شمس اسفندآباد استاديار فوق تخصص روانشناسي , ساير آثار   سوزان امامي ‌پور استاديار دكتري تخصصي روانشناسي عمومي , ساير آثار  

شماره صفحه: 32 

شماره نشريه: 16-17 

نشريه داخلي: فصلنامه پژوهشي توانبخشي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: jrehabilitation.com/

کليد واژه: اختلالات رفتاري,كودكان پدر معتاد 

چكيده: مقدمه: اعتياد والدين (يا والد) مي‎تواند منجر به پيدايش يا افزايش ميزان اختلالاترفتاري در كودكان شود (12). پژوهش حاضر به بررسي ميزان اختلالات رفتاري در كودكان داراي پدر معتاد و مقايسه آن با ميزان اين اختلالات در كودكان داراي پدر غيرمعتاد اختصاص دارد. مواد و روش‎ تحقيق: اختلالات رفتاري در 250 دانش‎آموز متشكل از 125 دانش‌آموز با پدر معتاد و 125 دانش‌آموز با پدر غير معتاد با استفاده از پرسشنامه اختلالات رفتاري راتر ويژه معلمانمورد بررسي قرار گرفت. يافته‌ها: يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه ميزان اختلالات رفتاري در كودكان داراي پدرمعتاد بيشتر از كودكان داراي پدر غيرمعتاد بود. ميزان اختلالات رفتاري در پسران بيشتر از دختران بود. ميزان تحصيلات پدر با ميزان اختلالات رفتاري فرزندان رابطه داشت؛ با افزايشتحصيلات پدر ميزان اختلالات رفتاري فرزندان كاهش مي‌يافت. ميزان غيبت از مدرسه و تعداد دفعات ارجاع به مشاور مدرسه در كودكان داراي پدر معتاد نسبت به كودكان داراي پدر غير معتاد بيشتر بود. بين اختلالات رفتاري و پيشرفت تحصيلي همبستگي منفي معناداروجود داشت. بحث و نتيجه‎گيري: بين اعتياد پدر و اختلالات رفتاري در كودكان رابطه وجود دارد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.