بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نگاهي به جهاني شدن و نابرابري با تأكيد بر ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1384


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فرشيد يزداني بروجني كارشناسي ارشد اقتصاد , ساير آثار  

شماره صفحه: 201 

شماره نشريه: 18 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: ايران,تحرك سرمايه,نابرابري,جهاني شدن 

چكيده: جهاني شدن وجوه مختلفي دارد. يكي از مهم‌ترين وجوه آن كه به شدت بر سازوكارهاي نابرابري و فقر تاثير مي‌گذارد، تحرك و آزادسازي سرمايه است. اين تحرك علاوه بر ايجاد محدوديت براي نيروي كار در جهت كسب حداقل‌هاي معيشتي، با قدرت چانه‌زني بالاي خود درزمينه كاهش ماليات‌ها، به كاهش قدرت دولت‌ها جهت برقراري حمايت‌هاي لازم اجتماعي از نيروي كار و مردمي، كه به‌شدت از نابرابري‌ها رنج مي‌برند، مي‌شود. كاهش حمايت‌هاي اجتماعي، فقر درآمدي را به فقر قابليتي تبديل مي‌كند و پيامد ناگزير آن استمرار وتشديد در فقر و نابرابري است. بررسي ارقام مربوط به برخي از سازوكارهاي مرتبط با فقر نيز در ايران مويد همين اثرگذاري مي‌باشد. جهاني شدن با رويكرد ليبرالي در اين عرصه اثرات منفي زيادي بر سطح زندگي اكثريت مردم گذاشته است و بسياري چاره كار را درتلاش جهت تغيير رويكرد جهاني شدن از رويكرد بازار محور به رويكرد مردم محور دانسته‌اند و چاره را در گام نخست در بازيابي قدرت دولت‌ها جهت برقراري گسترده حمايت‌هاياجتماعي و اعمال نظارت‌هاي اجتماعي بر سرمايه مي‌دانند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.