بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: جهاني شدن، مهاجرت و فقر در ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1384


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): پويا علائ الديني دكترا جامعه شناسي , ساير آثار   يحيي امامي دكترا جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 169 

شماره نشريه: 18 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: فقر,مهاجرت,انتقال ارز,ايران 

چكيده: هدف اصلي اين مقاله بررسي جنبه‌هاي مختلف مهاجرت در ايران، هم به عنوان کشور مقصد وهم به عنوان کشور مبدأ، در ارتباط با مسألة فقر است. اين بررسي، اقدامي مقدماتي درگردآوري اطلاعات موجود درباب جنبه‌هاي مختلف پيوند مهاجرت نيروي کار و فقر در کشوراست. اگرچه به دست دادن تحليلي عميق در باب اين موضوع اطلاعات بسيار گسترده‌تري رامي‌طلبد، مع هذا اميد مي‌رود از طريق غور در داده‌هاي موجود، ساختار کلي مهاجرت نيروي کار در ايران شناسايي شود، در مورد تأثير آن بر فقر گمانه‌زني‌هايي انجام گيرد،چالش‌هاي موجود برجسته شوند و مجموعه‌اي از پيشنهادهاي مقدماتي ارائه گردد. در طيمقاله، استدلال مي‌شود که مهاجرت اتباع افغان و عراقي به ايران هرچند که موجب بهبودنسبي وضع مهاجران با توجه به شرايط بحراني در کشورهاي مبدأشان شده است، اما در عينحال آنان را به قشر نسبتا گستردة فقيري در حاشية شهرهاي ايران تبديل ساخته است. همچنين در مقاله نشان داده مي‌شود که مهاجرت برون‌مرزي ايرانيان کشور را از بهره‌گيرياز تحصيلات عالي، مهارت‌هاي ويژه و سرمايه‌هاي گستردة اين گروه محروم ساخته است؛ .اين امر بي‌شک نتايج نامطلوبي در زمينة گسترش فقر به همراه داشته است. افزون بر اين، آثار انتقال ارز به ايران توسط مهاجران به دليل ويژگي‌هايشان محدود است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.