بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: فقر مسكن در ايران: فقر سياست اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1384


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): كمال اطهاري علوم اقتصادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 113 

شماره نشريه: 18 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: ايران,سياست اجتماعي,عدالت اجتماعي,فقر,فقر مسكن 

چكيده: فقر مسكن در ايران در مناطق شهري و روستايي معناي مختلفي دارد. در مناطق شهري، فقرمسكن عمدتاً به صورت اسكان غيررسمي جلوه نموده و در حال گسترش است. فقر مسكن در مناطق روستايي عمدتاً ناشي از بي‌دوامي سازه و مصالح ساختماني و نيز تعداد اتاق است. به‌طور عام، ابعاد فقر در روستا فراتر از شهر و به‌طور خاص فقر مسكن در آن نيز بيشتراست. در اين مقاله نشان خواهيم داد نبود سياست اجتماعي تامين مسكن، يا كاستي‌هاي نظام‌هاي برنامه‌ريزي مسكن و تامين اجتماعي و نبود هماهنگي و هم‌پوشاني بين آن‌ها علت اصلي عدم توفيق دولت در امحاء فقر مسكن و از اين رو تامين عدالت اجتماعي است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.