بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: صندوقهاي تامين مالي خرد، نهادي براي توانمند سازي كم درآمدها نمونه موردي : محله سلطان آباد در شهر گلستان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1380


سمينار: سمپوزيوم حاشيه نشيني و اسكان 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): زهرا اسكندري دو رباطي كارشناسي ارشد جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: نهادهاي تامين مالي خرد,خودياري,نهادسازي,توانمندسازي 

چكيده: اقشار متوسط به پايين و كم درآمد جامعه در حاشيه تسهيلات رسمي مالي قرار دارند؛ اينمسئله را وجود قوانين و مقررات مالي معطوف به منافع و شرايط زندگي اقشار و گروههاياجتماعي بادر آمد متوسط به بالا از يكسو و ضوابط و مقررات ناكارآمد و محدود كنندهبدون توجه به نيار مسائل گروههاي كم درآمد از سوي ديگر بوجود آورده است. اين مسئلهنهادهاي رسمي مالي اكثر كشورهاي در حال توسعه است. در كشور ما به دليل ضعف بخش خصوصي و عمومي و نبود شرايط رقابتي سالم در عرصه فعاليتهاي اقتصادي- اجتماعي ، نهادهايي كه نقش كارگزاري را در جامعه براي حل مسائل اجتماعي- اقتصادي اين گروهها به عهده بگيرند. در حد بسيار محدود و پراكنده اند . اين مقاله به بررسي نهادهاي تامين مالي خرد، به عنوان راهكاري اجتماعي براي توانمند سازي اقشار كم درآمد مي پردازد و در چهار قسمت به شرح زير ارايه مي شود: 1- تعريف مفاهيم پايه 2- بررسي كلان مسائل موجود در مقررات نهاد مالي رسمي بانك مسكن در اعطاي تسهيلات ؛به عنوان نمونه اي از وجود انسداد براي استفاده اقشار كم درآمد از اين تسهيلات. 3- ارائه نمونه اي موردي از خودياري مردم ساكن در محله سلطان آباد شهر گلستان در مقايسه با نمونه اي موردي در شكورهاي ديگر. 4- جمع بندي وارايه راهكار  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.