بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: فقر روستايي، روند و اندازه‌گيري آن در ايران - تبيين روش‌ها و نقد رويكردها

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1384


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدجواد زاهدي مازندراني استاديار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 289 

شماره نشريه: 17 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: الگوي توزيع درآمد در نواحي روستايي,خط فقر روش‌هاي اندازه‌گيري فقر,فقر روستايي,فقر مطلق,فقر نسبي 

چكيده: سابقه مطالعات روشمند مربوط به فقر روستايي در كشور، در حدود چهار دهه است. با اينحال هيچ‌گونه ارزيابي دقيقي از روند اين مطالعات و چگونگي پيشرفت آن در دست نيست ومي‌توان احتمال داد كه يكي از عوامل مؤثر بر عدم توفيق برنامه‌هاي كاهش فقر روستاييدر كشور كاستي‌ها و نارسايي‌هاي مطالعات مربوط به شناسايي و تحليل فقر روستايي باشد. در مقالة حاضر كوشش شده است كه ضمن معرفي روش‌هاي اندازه‌گيري و شناخت فقر و نقد ديدگاه‌هاي مربوط به چگونگي تحليل آن، روند مطالعات فقر روستايي در كشور مورد بررسيقرار گيرد و در كنار اين هدف، وضعيت موجود پديده فقر روستايي نيز شناسانده شود. رويكرد تحقيقي اصلي در تهية اين مقاله "روند ـ پژوهي" است كه از طريق مطالعة اسنادي وكتابخانه‌اي مطالعات مربوط به فقر روستايي صورت پذيرفته است. در ضمنِ بررسي اين مطالعات، در مواردي نيز كوشش شده است كه با استفاده از "فراتحليل" استنباط‌هاي تازه‌تري براي شناخت بهتر وضعيت فقر در جامعة روستايي كشور ارائه شود. در بخش پاياني مقالهنيز با توجه به واقعيت‌هاي جامعة روستايي و نظام اجتماعي كشور به ارزيابي روند مطالعات فقرشناسي در نواحي روستايي مبادرت شده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.