بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: فقر درآمدي فقط يك جنبه از فقر زنان سرپرست خانوار

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1384


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ژاله شادي طلب دانشيار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار   معصومه وهابي كارشناسي ارشد جامعه شناسي , ساير آثار   حسن ورمزيار كارشناسي ارشد اقتصاد , ساير آثار  

شماره صفحه: 227 

شماره نشريه: 17 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: توانمندي اجتماعي,توانمندي رواني,زنان 

چكيده: زنان از قابليت‌ها و امكاناتي كه براي كاهش فقر لازم است، محرومند. نگراني از پيوستن جمعي از زنان به گروه "فقيرترين فقرا" سبب طرح رويكردهاي متفاوتي از جمله "توانمند سازي زنان" شده است. تحقق فرآيند توانمندسازي براي زنان فقير نيازمند تحول در تمام نهادهائي است كه آن‌ها را از كسب قابليت‌ها محروم نموده و در معرض خطر فقر، نه تنها فقر درآمدي، قرار داده است. اين مقاله كه براساس يافته‌اي پژوهشي، در چارچوب مفهومي فقر و توانمندسازي و با تركيب روش‌هاي كمي و كيفي در جامعه زنان سرپرست خانوارشهر اراك تدوين شده نشان مي‌دهد كه زنان به خاطر زن بودن بيشتر در معرض فقر قرار دارند. فقر زنان فقط جبنه اقتصادي ندارد و جنبه‌هاي رواني و اجتماعي فقر زنان نيز مهماست. براي مبارزه با فقر، توانمندي زنان و تحولات ساختاري لازم است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.