بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي اثر درآمدهاي نفتي بر توزيع درآمد در ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1384


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): علي رضا جرجرزاده كارشناسي ارشد علوم اقتصادي , ساير آثار   علي رضا اقبالي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 207 

شماره نشريه: 17 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: توزيع درآمد,خودهمبستگي,درآمدهاي نفتي 

چكيده: در اين مقاله نويسندگان به بررسي اثر درآمدهاي نفتي بر توزيع درآمد در ايران طي سال‌هاي 1381-1347 پرداخته‌اند. شاخص به كار گرفته شده در توزيع درآمد، ضريب جيني است.در اين مقاله از روش جها (1999) كه بر اساس يك تابع كاب ـ داگلاس است، الهام گرفتهشده است. روش تخمين الگو، بهره‌گيري از مباحث هم‌جمعي و مدل خود همبستگي با وقفه‌هاي توزيعي (ARDL) است. نتايج به دست آمده از برآورد مدل نشان مي‌دهد كه درآمدهاي نفتي سبب نابرابرتر شدن توزيع درآمد در كل كشور و در فضاي شهري مي‌گردد. اما در مورداين تاثير در فضاي روستايي به صراحت نمي‌توان اظهار نظر نمود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.