بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: برآورد خط فقر در ايران طي سال‌هاي 1379ـ1363

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1384


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فرهاد خدادادكاشي دكترا علوم اقتصادي , ساير آثار   خليل حيدري كارشناسي ارشد علوم اقتصادي , ساير آثار   فريده باقري كارشناسي ارشد علوم اقتصادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 137 

شماره نشريه: 17 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: خط فقر,درصد افراد فقير,رويكرد نسبت غذا,رويكرد نيازهاي اساسي خوراكي,معكوس ضريب انگل,شكاف فقر,فقر مطلق,فقر نسبي 

چكيده: در اين مقاله خط فقر مناطق شهري و روستايي ايران طي سال‌هاي 1363ـ1379 بر پاية چهارروش نياز به كالري، درصدي از ميانه مخارج خانوارها، درصدي از ميانگين مخارج خانوارها و معكوس ضريب انگل برآورد شده است. نتايج اين پژوهش بيان‌گر آن است كه خط فقر يكواقعيت خارجي ثابت نيست و با توجه به طرز تلقي و تعريف محقق از فقر و متغيرهاي مورد استفاده براي ارزيابي آن مي‌توان مقادير متفاوتي براي خط فقر به دست آورد. يافته‌هاي اين پژوهش دلالت بر آن دارد كه در طي دوره مطالعه همواره خط فقر شهري بزرگ‌تر از خط فقر روستايي است و خط فقر، مبتني بر مفهوم مطلق كوچك‌تر از خط فقر مبتني بر مفهوم نسبي فقر است. بيشترين اندازة فقر در جوامع شهري و روستايي ايران مربوط به روشمعكوس ضريب انگل مي‌باشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.