بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: فقر در خانوارهاي ايراني

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1384


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): احمد غروي نخجواني كارشناسي ارشد اقتصاد , ساير آثار  

شماره صفحه: 93 

شماره نشريه: 17 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: انگل,بودجه,خانوار,خوراكي,روستا,سوء تغذيه,شهر,فقر,كشش درآمدي,مصرف,درآمد 

چكيده: هدف اين مقاله، بررسي فقر در اقتصاد ايران با استفاده از آمار هزينه‌ و درآمد خانوارها به عنوان شاخصي براي ترسيم وضعيت فقر طي سال‌هاي 1361 تا 1382 است. اساس اين بررسي، بر اين پايه استوار است كه افزايش يا كاهش و همچنين مصرف كالاها در سبد مصرف خانوارها نشان از تغيير اوضاع زندگي آنان دارد. ملاك قضاوت درباره‌ي تغيير ساختار و روند شاخص‌ها نيز "نظريه‌ي انگل" دربارة رفتار مصرفي خانوارهاست كه مي‌گويد با بهبود اوضاع اقتصادي زندگي خانوارها، سهم مصرف كالاهاي خوراكي كاهش مي‌يابد. بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه اوضاع اقتصادي خانوارهاي ايراني طي دو دهة گذشته شرايط نگران‌كننده‌اي داشته است و خانوارها به شكل فزاينده‌اي تحت فشارهاي اقتصادي بوده‌اند. همچنين اين نتيجه به دست مي‌آيد كه تغيير ساختار مصرف خانوارها نه بهخاطر بهبود اوضاع فقر در كشور، كه ناشي از وجود فشارهاي اقتصادي بوده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.