بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: اندازه‌گيري شاخص و پويش فقر در ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1384


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فريبرز رئيس دانا دكترا علوم اقتصادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 57 

شماره نشريه: 17 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: شاخص پيشنهادي براي ايران,پويش فقر,توزيع درآمد,شاخص سن,شاخص كاكداني,شاخص فقر,فقير 

چكيده: روش‌هاي سادة اندازه‌گيري فقر ـ مانند نسبت فقيران در كل جامعه و شاخص شكاف درآمديـ نمي‌توانند تحولات دروني جامعة اقتصادي را از حيث جابه‌جايي در گروه‌هاي درآمدي،انتقال درآمد، جمع‌پذيري گروه‌هاي اجتماعي در گروه بزرگتر، تقارن يا عدم تقارن، يكنواختي، رفاه اجتماعي، عدالت اجتماعي و جز آن منعكس كنند. بنابراين اين شاخص‌ها براينشان دادن تحول و پويش فقر ضعيف‌اند. شاخص‌هاي پيچيده‌تر كه از شاخص سن شروع مي‌شوند، به نحوة توزيع درآمد و رتبه‌بنديدرآمدي را در خود منعكس مي‌كنند و گاه به ضريب جيني مي‌رسد. تاكنون در حدود پانزدهشاخص اساسي فقر كه نحوة توزيع و انتقال درآمد، خط فقر و توزيع درآمد بين گروه‌هاي فقير و دارا را به كار مي‌برند، شناسايي شده‌اند. بعضي از آن‌ها با تابع رفاه اجتماعي سر و كار دارند كه پديده‌اي است. مستقيماً غيرقابل اندازه‌گيري. به هر حال شمار شاخص‌هاي فرعي وابسته به آن شاخص‌هاي اصلي، بيش از 70 شاخص است. انتخاب شاخص مناسب براي هر جامعه بستگي به دسترسي به آمارها، ماهيت و تركيب جمعيتي و درآمدي آن جامعه،هدف برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري و بالاخره انتخاب محقق دارد. من در اين مقاله محتواو توانمندي دروني شاخص‌هاي اساسي را با توجه به نياز اقتصاد ايران بررسي كرده‌ام. براي اين كار اصول نه گانه‌اي را كه براي يك شاخص مفيدند ارائه داده‌ام و سپس با معرفي چند شاخص سن، چند شاخص كاكداني، شاخص‌هاي تاكاياما و ديگران و اصول ويژة آن‌ها به ارزيابي نظري هر يك پرداخته‌ام. در انتها با بررسي وضعيت فقر و توزيع در ايران شاخصي را كه عبارتست از ميانگين هندسي شاخص سوم كاكداني و شاخص اول سن معرفي كرده‌ام.با استفاده از برآوردهاي غيرپارامتريك و تجربي و استفاده از آمارهاي رسمي، شاخص فقر را در ايران محاسبه كرده‌ام. اين شاخص، بالا و نامناسب با درآمدهاي اقتصادي در ايران است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.