بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: شناسائي مولفه هاي محروميت اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1384


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): غلامرضا غفاري دكترا جامعه شناسي , ساير آثار   محمدباقر تاج الدين كارشناسي ارشد برنامه ريزي و رفاه اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 33 

شماره نشريه: 17 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: بيگانگي اجتماعي,تعامل اجتماعي و رضايت 

چكيده: محروميت اجتماعي از مباحث مهم رفاه و سياست اجتماعي است كه در كنار موضوعاتي چون فقر، طرد و نابرابري اجتماعي قابل بررسي ميباشد. هرچند كه به لحاظ مفهومي و تجربي اينمفاهيم تفاوتهايي با يكديگر دارند در اين مقاله تلاش شده است با طرح ابعاد مفهومي،نظري و تجربي محروميت اجتماعي موضوع در حوزه مورد مطالعه مورد آزمون تجربي قرار گيرد. با شناسايي شاخصهاي محروميت اجتماعي با استفاده از تكنيك تحليل عامل از ميان عوامل مطرح شده مولفه هاي اصلي مربوط به محروميت اجتماعي مورد شناسايي قرار گرفته اند. مولفه هاي شناسايي شده در اين مقاله پس از نام‌گذاري عبارتند از بيگانگي اجتماعي،احساس شهروندي، تعامل اجتماعي و رضايت از زندگي. اين مولفه ها با يكديگر داراي تجانس و سازگاري دروني بوده كه در مجموع سازنده سازه محروميت اجتماعي هستند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.