بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: فقر قابليتي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1384


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): وحيد محمودي دكترا اقتصاد 0 , ساير آثار   سيدقاسم صميمي فر كارشناسي ارشد اقتصاد , ساير آثار  

شماره صفحه: 9 

شماره نشريه: 17 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: درآمد,فقر,فقر قابليتي,قابليت 

چكيده: عمدة تحليل‌هاي مرتبط با فقر مبتني بر رويكردي است كه مي‌بايست آن را رويكردي "درآمد محور" بناميم. تعريف فقر، روش‌هاي اندازه‌گيري آن و نهايتاً سياست‌هاي اجتماعي واقتصادي معطوف به فقر نيز به نوبت خود از نگاه "درآمد محوري" تاثير مي‌پذيرند. در تحليل‌هاي رايج، فقر عبارت است از كمبود درآمد كافي، كه ما آن را "فقر درآمدي" مي‌ناميم؛ متعاقب آن مباني سنجش فقر و راهكارهاي مقابله با آن مبتني بر عنصري به نام درآمد خواهد بود. اين تحليل‌ها همان طور كه نشان خواهيم داد از نواقص و نارسايي‌هايي رنج مي‌برند. در صورتي كه اگر فقر را موضوعي قابليتي بدانيم نه درآمدي، آن‌گاه مي‌بايست فقر را به مثابة محروميت از قابليت، يعني توانايي خروج از وضعيت فقر تعريف كنيم. در اين مقاله مي‌كوشيم ضمن تبيين "فقر قابليتي" ملهم از انديشه‌هاي پرفسور آمارتيا سن، زواياي افتراق و تمايز آن را در تعاريف و روش‌هاي اندازه‌گيري فقر و تاثير آندر ساير تحليل‌ها و سياست‌هاي اقتصادي با رويكردهاي رايج مطمح نظر قرار دهيم. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.