بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: فقر و جنبشهاي اجتماعي در ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: مهر 1384


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): پرويز پيران استاديار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 13 

شماره نشريه: 18 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: ايران,جنبش اجتماعي,فقر 

چكيده: در اين مقاله ابتدا كوشش شده است تا دو مفهوم كليدي بحث، يعني فقر و جنبش‌هاي اجتماعي تعريف و ديدگاه‌هاي مختلفي كه به بررسي اين مفاهيم پرداخته‌اند، معرفي گردند. دررابطه با مفهوم فقر و جنبش‌هاي اجتماعي همچنين به اغتشاش مفهومي گسترده‌اي كه به ويژه در ايران وجود دارد اشاره شده و از ديدگاه‌هاي عمده در مطالعة فقر و فقرزدايي ياد شده است. پس آن‌گاه با مروري بر مهم‌ترين انواع جنبش‌هاي اجتماعي در غرب و در جهان سوم، تلاش شده است تا نشان داده شود كه گرچه تغييرات اساسي در سطح جهان ـ از جمله پيدايش دولت رفاهي، جذب شدن جنبش‌هاي كارگري در درون اتحاديه‌ها و سنديكاها (كه نهادهاي ميانجي براي بي‌آزارسازي جنبش كارگري محسوب مي‌شوند) و يا جهاني شدن ـ نقش طبقة كارگر و لذا جنبش‌هاي كارگري را به شدت كاهش داده است، ليكن روابط فقر و جنبش‌هاي اجتماعي رابطه‌اي پايدار باقي مانده است. امروزه جنبش‌هاي چندطبقه‌اي جانشين جنبش متشكل كارگران گرديده ليكن هنوز تهي‌دستان شهري مهم‌ترين نيروي محركة جنبش‌هاي اجتماعي‌اند. از اين رو، رابطه فقر و جنبش‌هاي اجتماعي در دوره‌هاي مختلف مورد اشارهقرار گرفته‌اند. همچنين كوشش شده است تا نشان داده شود كه در حال حاضر بخش عمده‌اياز جنبش‌هاي اجتماعي، خشونت‌ستيز و درون‌سيستمي مي‌باشند و چنان‌چه دولت‌هاي جهان سومي هوشمندانه آن‌ها را به رسميت نشناسند امكان تبديل شدن آن‌ها به حركات شورش‌گرانة تخريبي وجود دارد كه ممكن است به دخالت بيگانگان منجر شود. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.