بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: توسعه و رفاه - با تاكيد بر توانمندسازي زنان سرپرست خانوار

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1384


سمينار: همايش جايگاه رفاه اجتماعي در توسعه پايدار - اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدحسن مقدس جعفري استاديار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار   نعيما محمدي كارشناسي ارشد , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: سازمان بهزيستي كشور يكي از مهمترين سازمانهاي موجود در كشور است كه كاركرد ارائه خدمات رفاهي را به اقشار كم بضاعت و نيازمند جامعه به عهده دارد . يكي از اين اقشارزنان سرپرست خانوار هستند . مقاله حاضر برگرفته از تحقيقي است كه پس از مرور همة پرونده‌هاي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي شهر كرمان با روش تحليل محتوا ، با هدف ارزيابي و سنجش شاخصهاي رفاه به بررسي امكانات و تسهيلات موجود در بين آنها پرداخته است . جهت ارتقاء اعتبار علمي - پژوهشي با ياري جستن از روشهاي كيفي (مطالعه موردي و روش علمي - مشاركتي) و با استفاده از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي با حضور 30 نفراز زنان سرپرست خانوار تحت پوشش يك مركز حمايتي كارگاههاي مساله‌يابي و حل مسأله تشكيل گرديد . سپس پيرامون وضعيت موجود و چگونگي ايجاد وضعيت مطلوب به بحث و گفتگو پرداخته شد . نتايج به دست آمده حاصل همفكري و مشاركت عملياتي گروه مورد مطالعه مي‌باشد . مسلماٌ توسعه پايدار در گرو ارتقاء سرمايه‌هاي اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي است كهبه نوعي منجر به افزايش آگاهي‌هاي افراد جامعه از شاخص‌هاي رفاه اجتماعي مي‌شود . بنابر اين بهره‌يابي از مشاركت علمي گروه مورد مطالعه به سهولت مي‌تواند ياري‌بخش محققان و در نتيجه برنامه‌ريزان و مديران اجرايي جهت اعمال رهيافت‌هاي علمي در راستايتوانمندسازي آنها باشد. اگر دولت به شكل علمي به سرمايه‌گذاري اقتصادي و آموزشي بپردازد ، مي‌تواند با تأسيس مراكز مشاوره شغلي (با همكاري متخصصان جامعه‌شناسي و روانشناسي كار و شغل و نيزاقتصاد و بازاريابي) مشاغل اشباع نشده در هر منطقه را شناسايي كرده و از زنان سرپرست خانواري كه فرصتهاي آموزشي را از دست داده‌اند ، دعوت به عمل آورد تا در مراكز فني و حرفه‌اي به شكل رايگان به حرفه‌آموزي و كسب تخصص بپردازند ، سپس با احداث تعاوني‌هاي توليد از اين گروههاي كاري حمايت كند . در واقع وجود فروشگاههاي زنجيره‌اي ازيك سو ضمانت فروش كالاهاي متنوع توليد شده را فراهم نمايد و احتمال ورشكستگي آنهارا كاهش دهد ، و از سوي ديگر مددجويان را جهت كسب سود بيشتر به استقلال و تأسيس فروشگاههاي خصوصي تشويق كند . به اين ترتيب دولت به عنوان سرمايه‌گذار و مددجويان سهام دار تلقي مي‌شوند . در نتيجه ديگر نيازي به تداوم رويكردهاي خيرمآبانه مبتني بر كمكهاي بلاعوض و ناچيز نخواهد بود . زيرا اين نوع كمكها در سطح خرد منجر به از دست دادن عزت نفس مددجويان شده واز آنها افرادي مصرف كننده به وجود خواهد آورد ، علاوه بر آن اين امر در سطح كلاننيز منجر به تنزل جايگاه كشور به لحاظ توسعة انساني GDP ، GEM و شاخصهاي رفاه مي‌شود . واضح است استفاده از طرح توسعه ياريگري توأم با مشاركت مردمي مي‌تواند باعث ريشه‌كني فقر شود . به اين منظور سازمانهاي رفاهي بايد تابع سيستم‌هاي باز باشند .  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.