بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: ماهيت و پويايي فقر در كشورهاي حداقل توسعه يافته

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1384


سمينار: همايش جايگاه رفاه اجتماعي در توسعه پايدار - اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): علي اصغر احمدي كيادليري كارشناسي ارشد ارتقاء سلامت , ساير آثار   حميد بورقي كارشناسي ارشد مدارک پزشکي , ساير آثار   سيدپوريا هدايتي كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: اين مقاله ارتباط بين فقر و توسعه را در كشورهاي حداقل توسعه يافته با توجه به افزايش وابستگي متقابل در سطح جهاني بررسي مي‌نمايد . ماهيت و پويايي فقر در كشورهاي حداقل توسعه يافته هرگز از منظر مقايسه بين‌المللي مورد تحليل قرار نگرفته است . آمارهاي فقر كه براي انجام اين كار لازم است تاكنون آنقدر محدود بوده است كه انجام مقايسه بين كشورهاي حداقل توسعه يافته و بين اين كشورها با ساير كشورها را غيرممكن كرده است . اين مقاله با ارائه روش تعريف و اندازه‌گيري فقر ، ماهيت و پويايي فقر در كشورهاي كمتر توسعه يافته را توصيف مي‌نمايد . تحليل ارائه شده در اين مقاله بر پايهمجموعه داده‌هاي جديدي از تخمين‌هاي فقر در كشورهاي كمتر توسعه يافته قرار دارد كهبه طور خاص براي اين مقاله جمع‌آوري گرديده است . اين تخمين‌ها نه تنها براي كشورهاي كمتر توسعه يافته مناسبند ، بلكه براي ترسيم نقشه جهاني فقر و توصيه‌هاي بين‌المللي جهت كاهش حدود فقر نيز كاربرد دارند . ماهيت فقر در كشورهاي كمتر توسعه يافته از ماهيت آن در ساير كشورها به انحاء مختلف فرق مي‌كند . اين مقاله مشخص‌ترين جنبه‌هاي تمايز فقر در كشورهاي كمتر توسعه يافته را شناسايي مي‌نمايد كه همانا فقر عموميت يافته در اكثر اين كشورها مي‌باشد . دراين مقاله فقر عموميت يافته به عنوان وضعيتي تعريف مي‌شود كه در آن قسمت اعظم جمعيتدر زير سطح درآمدي لازم براي برآوردن نيازهاي اساسي زندگي مي‌كنند ، و در آن منابعموجود در اقتصاد (حتي زمانيكه به طور برابر توزيع شده است) به ندرت براي پاسخگوييپايدار به نيازهاي پايه جمعيت كفايت مي‌كند . علل اين وضعيت به علاوه ارتباط بين تجارت بين‌المللي و فقر و پيچيدگي‌هاي فقر عموميت يافته براي توسعه اقتصادي و استراتژيهاي كاهش فقر در اين مقاله مورد بحث قرار مي‌گيرد . الف-نگرش مقاله و منطق آن ويژگيهاي اصلي روشي كه در اين مقاله براي تعريف و اندازه‌گيري فقر به كار مي‌رود، به صورت زير مي‌باشد : - فقر به عنوان ناتواني در دستيابي به حداقل سطح مصرفي لازم تعريف مي‌شود . - فقر با استفاده از خطوط فقر بين‌المللي 1 دلار و 2 دلار در روز اندازه‌گيري مي‌شود . - برآوردهاي فقر در برآوردهاي مصرف خصوصي در حسابهاي ملي تثبيت گرديده است . - در مورد كشورهايي كه هيچگونه داده‌اي در مورد توزيع مصرف ميان خانوارها وجود ندارد ، با استفاده از تحليل رابطه نزديكي كه بين سطوح ميانگين سالانه سرانه فقر مصرفيو بروز و عمق فقر وجود دارد ، ميزان فقر برآورد مي‌گردد . نگرش مقاله بر 3 اصل اساسي استوار است : تمركز روي فقر مصرفي ، استفاده از خط فقر1 دلار در روز و 2 دلار در روز و تثبيت برآوردهاي فقر در آمارهاي حسابهاي ملي.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.