بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بحران بافت هاي مسكوني جديد در شهرهاي بزرگ ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1384


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): اسماعيل شيعه دكترا شهرسازي , ساير آثار  

شماره صفحه: 365 

شماره نشريه: 16 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: بافت مسكوني,توسعه,فرهنگ,مديريت شهري,محله,واحد مسكوني 

چكيده: اين مقاله , با جستاري كوتاه به بررسي مباني نظري مرتبط با ايجاد مسكن سالم در يك محيط شهري پرداخته و سپس به طرح اين موضوع مي پردازد كه افزايش تراكم جمعيتي و ساختماني در كنار افزايش قيمت مسكن , به ويژه در شهرهاي بزرگ , خانواده ها را به سكونتدر مجتمع هاي آپارتماني متراكم با زير بناي محدود و تاسيسات محله اي محدود تر سوق داده است . مقاله ضمن بررسي خصوصيات اصيل يك واحد مسكوني و يك محله شهري ايراني , شرايط واحدهاي مسكوني و محله هاي جديد را با مباني نظري و شرايط مسكن ايراني در مقايسه قرار مي دهد. در مباني نظري , ايجاد آن نوع از واحدهاي مسكوني مورد توجه قرار ميگيرد, كه ضمن وجود محيطي آرام و آسايش بخش , داراي فضاهاي باز و سبز كافي , همسايگان صميمي و فاقد آلودگي هاي محيطي باشد. ادامه مقاله , ضمن بررسي محله هاي جديد مسكوني در شهرهاي بزرگ ايران , تنها راه خروج از بحران زيستي در واحدهاي مسكوني را توجه به برنامه ريزي اجتماعي , برنامه هايتوسعه شهري و منطقه اي و تقويت مديريت شهري مي داند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.