بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: قاچاق زنان و كودكان براي بهره كشي جنسي ( از منبع جهاني تا حمايت از بزه ديدگان)

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1384


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مصطفي السان كارشناسي ارشد حقوق خصوصي , ساير آثار  

شماره صفحه: 329 

شماره نشريه: 16 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: حقوق بزه ديدگاه,زن,سوء استفاده جنسي,قاچاق انسان,كودك,گردشگري جنسي 

چكيده: قاچاق زنان و كودكان براي بهره كشي جنسي ( از منبع جهاني تا حمايت از بزه ديدگان) بهره كشي جنسي از زنان و كودكان , اگر چه گذشته اي دراز دارد, اما در دهه هاي اخيرشكل منظم و سازمان يافته به خود گرفته و جهاني شده است . دراين مقاله , مقررات و اسناد بين المللي و نيز قوانين داخلي برخي از كشورهاي درگير اين مساله , درباره قاچاق زنان و كودكان به قصد بهره كشي جنسي بررسي مي شود. خواهيم ديده كه چگونه با افزايش بزه ديدگان و ضرورت حمايت از ايشان متمايل شده اند. دو اصل مهم ((ممنوعيت بي قيدو شرط بهره كشي جنسي )) و ((ضرورت حمايت از بزه ديدگان , بدون توجه به رضايت و تابعيت آنها )) مبناي عمل قرار گرفته است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.