بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: رابطه بين رويكردهاي عدالت اجتماعي با مولفه هاي برابري سياسي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1384


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حميدرضا عريضي استاديار دكترا روانشناسي , ساير آثار   محسن گل پرور استاديار دكترا روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 155 

شماره نشريه: 16 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: انصاف,برابري توزيعي,برابري سياسي,برابري فرصتي,برابري قانوني,برابري مشاركتي,عدالت اجتماعي,عدالت سياسي,فردگرايي اقتصادي,نياز 

چكيده: عدالت اجتماعي و سياسي از زمره مباحث وموضوعات محوري در مشاركت افراد جامعه در سياست هاي خرد و كلان هر جامعه اي است .بنابر نظر فلاسفه سياسي , دو عامل اصلي در گير ,در داروي هاي افراد جامعه در برابر عدالت خواهي سياسي , عدالت توزيعي و رويه اي است . اين دو رويكرد اصلي عدالت خواهي سياسي , عدالت توزيعي و رويه اي است , اين دو رويكرد اصلي به عدالت اجتماعي به اشكال متعدد در تصميم گيري هاي افراد جامعه نسبت بهمفيد بودن يا نبودن سياست هاي حكومت ها در راستاي جلب مشاركت مردم براي همراهي و همكاري در اجراي برنامه ها , همواره نقش يا اهميتي را ايفا كرده و مي كند. رويكردهايكنوني به عدالت اجتماعي توزيعي ( نياز برابري , انصاف , اقتصاد گرايي فردي ) در سطح بساري از جوامع توسط محققان حوزه هاي جامعه شناسي و روانشناسي مورد بررسي قرار گرفته و در عين حال بر پايه اين تحقيقات مشخص شده كه بي توجهي به تصورات افراد هر جامعه اي نسبت به عدالت اجتماعي , مي تواند تبديل به معضلات جدي سياسي و اجتماعي شود.به باور انديشمنداني چون كلمن (1990) عناصر اصلي در عدالت سياسي , برابري عناصر و لوازم توسعه سياسي است كه داراي سه مولفه اساسي شهروندي ملي , نظم حقوقي كليت گرا وهنجارهاي موفقيت هستند. اين مولفه ها , به طور كلي در يكي از چهار مولفه (برابريسياسي ), برابري توزيعي , فرصتي , قانوني و مشاركتي نمود خود را بجا مي گذارند. براساس اهميت ارتباط ميان رويكردها به عدالت اجتماعي ( برابري توزيعي , قانوني , مشاركتي وفرصتي ) در اين پژوهش رابطه بين رويكردهاي چهار گانه فوق به عدالت اجتماعي باچهار مولفه برابري سياسي مورد بررسي قرار گرفته است. جامعه آماري تحقيق را , كليه افراد 16 سال بالاتر ساكن در شهر اصفهان تشكيل داده اند. از جامعه آماري مذكور 400 نفر (200 زن و 200 مرد ) به عنوان گروه نمونه با استفاده از نمونه گيري دو مرحله اياز سطح خيابانهاي شهر اصفهان براي پاسخگويي به دو پرسش نامه عدالت اجتماعي راسينسكيو فلدمن و برابري سياسي يوسفي (1383) انتخاب شدند.لازم به ذكر است كه 400 نفر گروهنمونه به منظور قابل مقايسه كردن نتايج پژوهش حاضر با پژوهش يوسفي , در اين حجم انتخاب شده اند. نتايج با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و ضرايب همبستگي متعارف (رويكردها به عدالت اجتماعي و عدالت اجتماعي كلي بعنوان متغير پيش بين ومولفه هايبرابري سياسي و برابرسي سياسي كلي بعنوان متغير ملاك در نظر گرفته شده اند) مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج به دست آمده نشان داد كه بين فرد گرايي اقتصادي با برابري فرصتي ومشاركتي ( بترتيب r=0.27 و r=0.32) در عدالت سياسي رابطه مندي معنادار وجود دارد . همچنين بين انصاف در عدالت اجتماعي و برابري فرصتي ومشاركتي (r=0.46 , r=0.47, r=0.44) رابطه مثبت معنادار بدست آمد. بين نياز در عدالت اجتماعي و برابري توزيعي و برابري مشاركتي ( به ترتيب r=0.39 , r=0.42) و بين نياز در عدالت اجتماعي و برابري قانوني (r=0.32) بترتيب رابطه منفي و مثبت معنادار بدست آمد. همبستگي هاي متعارف نيز نشان داد كه رويكرد هاي چهارگانه عدالت اجتماعي از طريق عدالت اجتماعي كلي قادر به پيش بيني ميزان برابر خواهي عدالت سياسي هستند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.