بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: رابطه نحوه نگرش به مدارس غير انتفاعي با روي كردهاي عدالت اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1383


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محسن گل پرور استاديار دكترا روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 293 

شماره نشريه: 15 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: رويكرد عدالت اجتماعي,مدارس غير انتفاعي,نگرش 

چكيده: امروزه رفاه اجتماعي را مجموعه اقدامات و تدابيري معرفي مي كنند كه براي كاستن , تخفيف و يا از بين بردن مسائل ومشكلات ناشي از رشد اقتصادي و رشد ناهماهنگ در حوزه هاي تربيتي , بهداشتي و درماني و... به كار مي رود. بخش اعظمي از اين گونه تلاش ها معطوف به حل مشكلاتي است كه بر سر راه دست يابي به عدالت اجتماعي وجود دارد. عدالت اجتماعي بر اساس ادبيات تحقيق به دو حوزه عدالت رويه اي و عدالت توزيعي تقسيم مي شود.معمولاٌ در چهارچوب اين دو نوع عدالت , به ويژه عدالت توزيعي , ملاك هايي نظير انصاف , برابري , نياز و احياناٌ , فرد گرايي اقتصادي به منظور داوري در خصوص عدالت اجتماعي به كار گرفته مي شود. بر همين مبنا مدارس به عنوان ركن اصلي ارائه خدمات تعليم و تربيتي مشمول اقدامات و تدابير حوزه رفاه اجتماعي قرار مي گيرند, كه مي تواننددر ابعاد آموزشي , پرورشي , اجتماعي و اقتصادي ونگرش ها را به مدارس غير انتفاعي وهمچنين روي كردهاي كنوني به عدالت اجتماعي متاثر سازند. در اين مقاله بر اساس نمونهگيري مرحله اي , 1500 نفر از افراد جامعه ( در سطح خيابان ها و كوچه ها به صورت ميداني ) نگرش هاي خود را ابعاد آموزشي , پرورشي, اجتماعي و اقتصادي مدارس غير انتفاعي, و اقسام روي كردها به عدالت اجتماعي ( فردگرايي اقتصادي , انصاف , برابري و نياز) اعلام كرده اند. هدف اصلي پژوهش حاضر نيز تحليل مسير نگرش ها در باب مدارس غير انتفاعي ( بعنوان متغير ملاك ) در بين افراد جامعه , بوده است. ضرايب مسير و نمودارهاي مسير كه حاصل تحليل داده هاي جمع آوري شده بود , نشان داد كه صرفاٌ در بعد نگرشاجتماعي به مدارس غير انتفاعي , با روي كرد برابري به عدالت اجتماعي , همچنين نگرشاجتماعي به مدارس غير انتفاعي و روي كرد برابري و نياز ( به طور مشترك ) , رابطه معكوس معنادار وجود دارد . همچنين اين تحلسي مسير نشان داد كه نگرش هاي آموزشي , پرورشي و اقتصادي در خصوص مدارس غير انتفاعي با روي كرد برابري ونياز ( به صورت مشترك )به عدالت اجتماعي , به طور غير مستقيم , و از طريق نگرش اجتماعي به مدارس غير انتفاعي تبيين شدني است . 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.