بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: جهاني شدن و مهاجرت نخبگان : بررسي تجربه ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1383


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مسعود محمدي الموتي كارشناسي ارشد اقتصاد , ساير آثار  

شماره صفحه: 209 

شماره نشريه: 15 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: بازار كار جهاني,توسعه اقتصادي,جهاني شدن,شبكه هاي متخصصان ايراني,مهاجرت متخصصان 

چكيده: اين مقاله به توضيح نقش جهاني شدن در مهاجرت نيروي انساني متخصص و بررسي اين موضوعدر ايران مي پردازد. بر اساس يافته هاي اين مقاله اگر جهاني شدن را به مثابه گسترشروابط اجتماعي به سطح جهاني در ابعاد مختلف اقتصادي ، سياسي و فرهنگي تعريف كنيم ،جهاني شدن بازار كار را مي توانيم به معناي شكل گيري يك بازار كار جهاني بدانيم كهدر آن زمينه ها و امكانات لازم براي دسترسي و برقراري ارتباطات آسان ميان عرضه و تقاضاي نيروي كار در سطح جهاني فراهم آمده است . بنابراين جهاني شدن بازار كار زمينهمهاجرت متخصصان را فراهم مي آورد. در اين شرايط نگاهي به تجربه بين المللي در خصوصمهاجرت نيروي انساني ماهر نشان مي دهد كه با گسترش روند جهاني شدن به ويژه در حوزهاقتصاد در واقع ميزان مهاجرت متخصصان نيز افزايش يافته است. اين مقاله نشان مي دهدكه جمهوري اسلامي ايران در يك مقايسه بين المللي ، در منطقه آسيا و اقيانوسيه با 16 درصد مهاجرت متخصصان داراي دومين رتبه به لحاظ ميزان مهاجرت نيروي انساني متخصص به مقصد كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) ايران با از دست دادن 30درصد از نيروي انساني ماهر خود داراي رتبه دوم در منطقه آسيا و اقيانوسيه است. با توجه به حجم بالاي مهاجرت متخصصان از جمهوري اسلامي ، اين مقاله ضمن تشريح دقيقتر تركيب دروني از مهاجرت ها به لحاظ رشته هاي علمي و كشورهاي مقصد چنين نتيجه گيري مي كند كه براي مواجه شدن با چالش هاي جهاني شدن در زمينه مهاجرت نيروي انساني متخصص بايد راه كارهاي جدي در برنامه هاي ملي توسعه پيش بيني شوند. از جمله مهمتريناين راه كارها در كوتاه مدت ايجاد شبكه هاي متخصصان ايراني خارج از كشور براي جلب همكاري پاره وقت آنها با مراكز علمي داخلي و در بلند ايجاد فضاي مناسب در ابعاد مختلف اقتصادي اجتماعي و فرهنگي براي حفظ متخصصان كشور و جلوگيري از مهاجرت آنها به خارج مي باشند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.