بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: توسعه ناموزون آموزش عالي : بيكاري دانش آموختگان و مهاجرت نخبگان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1383


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدامين قانعي راد استاديار دكترا جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 169 

شماره نشريه: 15 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: بيكاري دانش آموختگان,توده اي شدن آموزش عالي,توسعه ناموزون,چرخش هاي جديد,مهاجرت نخبگان 

چكيده: مقاله حاضر معضل بيكاري دانش آموختگان و مهاجرت نخبگان را با كاربرد نظريه توسعه ناموزون آموزش عالي تحت بحث و بررسي قرار مي دهد. نظريه پردازان آموزش عالي در غرب توسعه آموزش عالي را با استفاده از مفهوم توده اي شدن آموزش عالي توضيح مي دهند. افزايش مشاركت مردم در آموزش دانشگاهي بعد از جنگ جهاني دوم به گسترش كمي آموزش عالي درغرب انجاميد و با توجه به چرخش هاي ده گانه تنوع كاركردها ، تغيير نيم رخ اجتماعيجمعيت هاي دانشجويي ، آموزش حرفه اي ، تنش بين آموزش و پژوهش ، همچنين تنوع منابع تامين اعتبارات آموزش عالي ، و پيدايش ديوان سالاري اثر بخش در اداره دانشگاه ها ، يك شيوه پويا و جديد توليد دانش شكل گرفت كه از حيث شاخص هاي اجتماعي ( جنسيتي ، طبقاتي ، جغرافيايي ، سازماني ، بخشي و...) توزيع يافته بود. بدين ترتيب توسعه آموزش عالي ونظام توليد دانش در غرب از ويژگي توزيع متعادل اجتماعي برخوردار است. اين مقاله با بررسي آمارهاي آموزش عالي ايران نشان مي دهد كه در دو دهه اخير آموزش عالي ازحيث كمي به طور شتاباني گسترش يافته است در حالي كه از حيث شاخص هاي توزيع اجتماعيداراي وضعيت نامطلوبي است . الگوي ويژه توسعه آموزش عالي در ايران ، با ابداع مفهوم"توده اي شدن متراكم آموزش عالي " بيان مي شود و بعنوان يك الگوي ناموزون توضيح داده مي شود. توسعه ناموزون نظام دانش به نوبه خود از الگوي ناموزون توسعه كشور تاثيرپذيرفته است. اين مقاله علاوه بر توصيف ويژگي هاي توسعه آموزش عالي و نظام دانش درايران ، تاثير ويژگي عدم توزيع اجتماعي دانش را در ناتواني بخش هاي اقتصادي - اجتماعي ( به منظور جذب سرمايه هاي انساني )، تجزيه و تحليل مي كند. بخش پاياني اين مقاله ضمن نتيجه گيري از مباحث نظري و بررسي هاي آماري ، براي رفع ناموزوني هاي موجود، راه كارهايي را براي پيوند آموزش عالي با فرايندهاي توسعه اجتماعي - اقتصادي كشورپيشنهاد مي كند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.