بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بهره مندي بازنشستگان شهر تهران از خدمات ويژه اوقات فراغت

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1383


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): علي دواتي پزشكي اجتماعي , ساير آثار   اختر جمالي متخصص پزشكي اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 123 

شماره نشريه: 15 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: اوقات فرغت,بازنشستگي,بهره مندي 

چكيده: مهمترين دستاورد بشر در قرن بيستم افزايش اميد به زندگي بود. در ايران بر اساس آخرين سرشماري كشور ، جمعيت سالمندان بالاي 60 ، سال نزديك به 4 ميليون نفر بوده است. گروهي از اين جمعيت سالمند، افراد شاغل در بخش دولتي بودند كه اكنون به مرحله بازنشستگي رسيده اند. بازنشستگان در مقايسه با ديگران عموماٌ از وقت آزاد بيشتري برخوردارند و گذران اين وقت آزاد براي آنان اگر به صورت مفيد و رضايت بخش نباشد ، عمدتاٌ كسالت ، افسردگي و نااميدي به دنبال خواهد داشت . بررسي چگونگي دسترسي و بهره مندي اين قشر از جامعه به اين گونه فعاليت ها ، به منظور سامان بخشيدن به اين اوقات ، يك اولويت به نظري مي رسد. به اين منظور مطالعه اي با حضور 384 نفر از بازنشستگان كشوريشهر تهران با استفاده از پرسش نامه طراحي و اجرا شد. دسترسي به بستگان و آشنايان با 65.9 درصد ، و سينما 9.4 درصد ، به ترتيب بيش ترينو كم ترين فراواني را داشت ؛ اين در حالي است كه بهره مندي از اين دو فعاليت به ترتيب 72.7 و 3.1 درصد بود. در تجزيه و تحليل چند متغيره بهره مندي از ديدار بستگان باهيچ كدام از فاكتورهاي تحت بررسي ارتباط معني داري يافت نشد. حال آن كه بهره مندياز سينما با جنسيت بازنشستگان رابطه معني داري داشت (P=0.002) به طوري كه زنان بيشتر از سينما بهره مندي شده بودند. در بين عوامل مختلف شغل پس از بازنشستگي ، حقوق ماهيانه و مقدار فراغت طي 24 ساعت بيش ترين ارتباط را با خدمات ويژه اوقات فراغت داشت. علي رغم تمام اين مسائل به نظر مي رسد عدم برنامه ريزي صحيح براي زمان فراغت مهمترين نقش را در اين هنگام ايفا مي كند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.