بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي علل طلاق در استان خراسان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آذر 1379


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حسين رحيمي , ساير آثار  

شماره صفحه: 100 

شماره نشريه: 34-33 

نشريه داخلي: جمعيت 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هيچ عصري مثل عصر ما خطر انحلال كانون خانودگي و عوارض سوء ناشي از آن را مورد توجهقرار نداده است و در هيچ دوره اي مانند اين زمان ، بشر دچار اين خطر و آثار سوء ناشي از آن نبوده است .طلاق يكي از مهمترين پديده هاي حيات انساني است. اين پديده داراي ابعاد اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، جمعيتي ،رواني و... است . اين پديده كه درعصر ما و متاسفانه در كشور ما نيز در حال افزايش مي باشد، دلايل بسيار زيادي دارد.هرگز يك عامل به تنهائي نمي تواند موجبات پيدائي آن را فراهم نمايد. در اين تحقيق هدف، بررسي علل طلاق در چندين شهرستان استان خراسان مي باشد. محدوده مورد مطالعه شامل شهرستانهاي نيشابور، سبزوار ، تربت حيدريه ، كاشمر ، گناباد و بردسكن است.(( اينمحدود جمعيتي در حدود يك ميليون هفتصد هزار نفر را در خود جاي داده است .)) نتيجه تحقيق حاكي از آن است كه عوامل متعددي از جمله عدم توافق اخلاقي بين زن و شوهر ، اختلاف سن ، سوء اخلاق و رفتار زوجين ، اعتياد ، بيكاري و... در امر طلاق در اين محدوده دخالت دارند . اما مشكلات اقتصادي به صور گوناگون از جمله مهمترين دلايلطلاق مي باشد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.