بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مرور مقدماتي آمارهاي طلاق دهساله اخير كشور

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1380


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): اميرارژنگ اميرخسروي , ساير آثار  

شماره صفحه: 27 

شماره نشريه: 36-35 

نشريه داخلي: جمعيت 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: طلاق يك رويداد مهم حياتي است و از رده رويدادهاي مشروط محسوب مي شود. بدين معني كهپيش شرط وقوع طلاق وقوع رويداد ازدواج است بنابراين ماداميكه عقد ازدواج منعقد نشده باشد ، بحث طلاق فاقد مفهوم لغوي است. انحلال ازدواج داراي پيامدهاي متعددي از جمله پيامدهاي جمعيتي ، اقتصادي و اجتماعياست كه اين پيامدها نقطه مقابل پيامدهاي ازدواج مي باشند. در بيان علمي طلاق به معني خروج فرد از جامعه دارندگان همسر است و بنابراين در جهت تقليل جامعه ( در معرض رويداد باروري ) عمل مي كند. در نتيجه وقوع رويداد طلاق به معني وارد شدن يك عامل بازدارنده ( تغيير جمعيت و تركيب آن و نيز تحولات مربوط به نيازهاي جمعيتي و كاركرد آن ) در مجموع عوامل موثر بر اين فرايند مي باشد. اين گفته بدين معني است كه بررسي طلاق صرفاً از ديد جمعيتي و به ويژه از جنبه سرپرستي ، قيومت و يا حضانت اطفال ، توجه به بخش كوچكي از اين رويداد مهم محسوب مي شود. همچنين بايد توجه داشت كه با عطف ديدگاه از خصوصيات بيولوژيك يا زيست شناختي افراد از قبيل سن و جنس و نژاد و ... بهخصايصي كه شامل روابط اقتصاديي يا اجتماعي با افراد يا دستگاه ها و موسسات مي شود ،ارائه تعريف دقيق از رويداد طلاق پيچيده تر مي گردد. زيرا كه اين روابط غالباً متاثر از تاثير عواملي چون آداب و سنن و قوانين و مقررات جوامع مي گردد، كه از يك جامعه تا جامعه ديگر در حال تغيير است . اين وضعيت موجب مي شود كه انجام مطالعات تطبيقيبه ويژه در كشوري مثل ايران كه مجموعه اي از فرهنگ و خرده فرهنگ را در خود جا دادهاست با دشواري روبرو گردد. اضافه شود كه بررسي طلاق در حد تحليل علمي ، براي شناخت عوامل موثر ، كاري دشوار وخارج از حيطه كار فعلي است و شايد ضرورت تاسيس بنياد مطالعاتي و تحقيقاتي مجزا براي بررسي مداوم پديده طلاق و مجموعه عوامل مرتبط ، و پيامدهاي ذيربط با آن از مواردقابل بررسي باشد. به ويژه اطلاعات اين بررسي نشان مي دهد كه متاسفانه افزايش كمي طلاق به گونه اي است كه ضرورت بررسي آن را جهت جلوگيري از انحلال مفهوم خانواده اين بنيان اصلي اجتماعي الزام آور مي نمايد. خلاصه بررسي : تغييرات روز افزون طلاق بعنوان يك رويداد حياتي مهم و اثر گذار در جامعه و تداوم حيات خانواده ها به يك فرايند قابل تامل تبديل شده است و اين نگراني راتقويت مي كندكه تداوم مسير فعلي زندگي موجب تشديد فروپاشي خانواده ها خواهد شد. - تحولات طلاق نيازمند بررسي ويژه است و مي بايد در اين زمينه اقدام شايسته اي بعمل آيد و حتي بررسي مداوم آن در شرائط فعلي قابل توصيه است . - اقلام اطلاعاتي و آماري گرد آوري شده تكافوي احتياجات اجتماعي در اين زمينه را نمي دهد و مي بايد براي گردآوري اطلاعات تكميلي اقدام شود. - ساماندهي آمارهاي طلاق از ضرورت هاست و بدون اين امر امكان استنباط علمي و قابلاعتماد با اختلال روبرو خواهد بود. - وجود نوسانات فصلي در ازدواج و طلاق مشهود است و عموماً ماه فروردين شاهد ثبت كمتري تعداد طلاق است. - بالا بودن نرخ طلاق در تهران بدليل متعدد از جمله حجم قابل ملاحظه جمعيتي استان، مركزيت - تهران و تعقب الگوي رفتاري آن توسط ساكنين ساير استانها نيازمند بررسي جداگانه است . - افزايش شاخص طلاق در استاهاي اصفهان ، شيراز و قم حائز اهميت است . اين استانهابسرعت در حال كم كردن فاصله خود با تهران هستند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.