بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت افراد بالاي 18 سال شهرستان دماوند

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آذر 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مالك ميرهاشمي , ساير آثار   جعفر نجفي زند , ساير آثار  

شماره صفحه: 53 

شماره نشريه: 46-45 

نشريه داخلي: جمعيت 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: اوقات فراغت,تماشاي تلويزيون,مطالعه كتاب,محصولات فرهنگي 

چكيده: پژوهش حاضر به قصد بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت افراد بالاي 18 سال صورت گرفته است. در اين پژوهش ، با استفاده از روش زمينه يابي و اجراي پرسشنامه محقق ساخته روي650 نفر از اعضاي جامعه مورد نظر كه بر اساس روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخابشده بودند اطلاعات لازم جمع آوري گرديد. متغيرهايي كه ارتباط آنها با چگونگي گذراناوقات فراغت و مدت آن سنجيده شده است عبارتند از : جنس ، سن ، سطح تحصيلات ، محل سكونت ، وضعيت تاهل ، درآمد ثابت ماهيانه خانواده ، نوع شغل و اصالت . پس از تحليل اطلاعات به صورت توصيفي و استنباطي مشخص شد كه جنس، سن ، وضعيت تاهل و نوع شغل عواملي هستند كه بر مدت اوقات فراغت اثر مي گذراند. بعلاوه ، عمده ترين شيوه گذران اوقاتفراغت "تماشاي تلويزيون" و " مطالعه كتاب" بود. از بين هشت متغير ، تنها بين جنس ووضعيت تاهل با شيوه هاي گذران اوقات فراغت رابطه معتبر به دست آمد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.