بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تحليلي بر روند مهاجرت در استان فارس

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حسن بيك محمدي دانشيار , ساير آثار   بهنام مغاني , ساير آثار  

شماره صفحه: 79 

شماره نشريه: 44-43 

نشريه داخلي: جمعيت 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: روند مهاجرت,موازنه مهاجرت,مهاجرت به خارج,مهاجرت به داخل,مهاجرت طول عمر 

چكيده: استان فارسي در دهه هاي گذشته تحت تاثير شرايط اقتصادي ، رفاهي ، خدماتي ، اجتماعيو فرهنگي ، تغييرات زيادي در نقل و انتقالات جمعيتي نشان مي دهد ، به گونه اي كه اين استان كه در سال 1335 يك استان مهاجر فرست بوده در فاصله سالهاي 45 تا 65 پذيرشمهاجرتي داشته و مجدداً در سالهاي 75-65 بدليل مختلف از جمله پايين بودن تمركز صنايع به ويژه صنايع بزرگ ، خشكسالي ، كمبود آب، كمبود شغل و مهاجرت هاي شديد روستايي عشايري به استاني مهاجرفرست تبديل شده ، طوري كه در دهه 75-65 موازنه مهاجرتي آن منفي و 6037 بوده است . در اين مقاله با استفاده از روشهاي پژوهشي تاريخي ، توصيفي و تحليلي ، نقل و انتقالات جمعيتي گذشته استان در ابعاد مهاجرت هاي بين استاني و توزيع داخلي آنها همراه با نقش عوامل اقتصادي اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي موثر در آنها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است و در پايان جهت تعادل بخشي به جمعيت استان راهكارهايي ارائه شده است. جدول 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.