بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: ويژگيهاي جمعيتي ، اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي با تاكيد بر ((مهاجران افغاني در ايران ))

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمد احمدي موحد , ساير آثار  

شماره صفحه: 25 

شماره نشريه: 44-43 

نشريه داخلي: جمعيت 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: مهاجران افغاني,بعد خانوار مهاجران خارجي,نوع مذهب مهاجران خارجي,نوع قوميت مهاجران خارجي 

چكيده: ساليان درازي است كه مهاجران خارجي، بويژه مهاجران افغاني، در جاي جاي كشورمان سكونت دارند. هيچ استاني نيست كه ساكنان آن با اين مهاجران برخورد نداشته باشند و ميانآنها مراوداتي صورت نگيرد، اين روابط در بعضي جنبه ها آن چنان عميق بوده كه حتي درصورت بازگشت مهاجران به كشورشان ، باز هم تا ساليان دراز اثراتي كه از خود بجاي گذشته اند از بين نخواهد رفت. از جمله ارتباطات عميق ايجاد شده ، مي توان به ازدواج تعدادي از ايرانيان (بويژه زنان ايراني) با مهاجران اشاره نمود. بنابراين مسئله مهاجران خارجي مانند مسائل مهم ديگري كه كشورمان با آن مواجه است از اهميت خاصي برخورداراست كه بايستي به اين موضوع و مسائل آنان نيز ، موشكافانه و دقيق پرداخته شود. هدف اصلي اين نوشتار بررسي ((ويژگيهاي جمعيتي ، اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي با تاكيد بر مهاجران افغاني در ايران )) مي باشد تا بدين وسيله نسبت به اين خيل عظيماز مهاجران خارجي شناخت پيدا نمود و تا حد امكان بتوان ، به جنبه هاي مختلف تاثيرحضور آنان دست يافت. اين مقاله با استفاده از اطلاعات اداره كل امور اتباع و مهاجران خارجي وزارت كشوركه در طرح شناسايي سال 1380 جمع آوري نموده ، تهيه شده است. جدول 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.