بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: عوامل موثر در ادغام مهاجران يك بررسي مقايسه اي بين المللي مايرون وينز

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آذر 1383


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): منصور حقيقتيان , ساير آثار  

شماره صفحه: 116 

شماره نشريه: 50-49 

نشريه داخلي: جمعيت 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: مهاجران,سازگاري,هويت جديد,نگرش جامعه ميزبان,ساختار بازار كار 

چكيده: در دنياي معاصر، تعداد بسيار زيادي از انسان ها به اميد بهبود بخشيدن وضعيت خود يافرزندان خويش از موطن خود به جاهاي ديگر مهاجرت مي كنند. مساله ادغام مهاجران در محل جديدو اينكه انها چگونه مي توانند خود را با شرايط محيط تازه سازگار كنند، اينكهمهاجران و مخصوصاً فرزندان آنها از چه حقوق و مزايايي در اين مكان برخوردار خواهندبود ، از مسائل بسيار مهم علوم اجتماعي مي باشند، در اين مقاله به سه دسته از عواملموثر بر سازگاري مهاجران تاكيد شده است: 1- نوع ديدگاه كشور ميزبان به مهاجران 2- تمايل مهاجران به سازگار شدن و پذيرش هويت جديد 3- باز بودن بازار كار به صورتي كه به مهاجران توانمند اجازه بالا رفتن از نردبانترقي را بدهد  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.