بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مسائل و مشكلات جسماني، اجتماعي و رواني سالمندان منطقة 13 تهران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: مهر 1383


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عليرضا كلدي استاديار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار   مهشيد فروغان استاديار دكتري تخصصي روانپزشكي , ساير آثار   احمدعلي اكبري كامراني , ساير آثار  

شماره صفحه: 233 

شماره نشريه: 14 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: تهران، سالمند، مشكلات اجتماعي,مشكلات جسماني، مشكلات رواني 

چكيده: اين تحقيق با عنوان "بررسي مسائل و مشكلات جسماني، اجتماعي و رواني سالمندان منطقة13 تهران" انجام شده است كه در قالب مطالعات نيازسنجي سالمندان است. افراد 60 سالهو بيشتر 6.6 درصد, (4.6 ميليون نفر) از كل جمعيت كشور را تشكيل ميدهند كه حدود 500000 نفر از آنان در تهران زندگي ميكنند. هدف از اين مطالعه، ارائه تصويري روشن از مشكلات جسماني، رواني و اجتماعي سالمنداندر تهران است. روش اين پژوهش، توصيفي و از نوع پيمايشي است. در اين پژوهش از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شد. جامعه مطالعه شده، سالمندان بالاتر از 60 سال منطقة 13 تهران، و روش جمع آوري اطلاعات پرسشنامه بود. پرسشنامه ها در ميان 300 نفر از سالمندان مراجعه كننده به "فرهنگ سراي سالمند", "خانة فرهنگ حافظيه" و "پارك پيروزي" توزيع شد و داده ها پس از جمع آوري با ابزار SPSS تجزيه و تحليل شد. نتايج اين تحقيق نشان ميدهد كه 52 درصد جامعه تحت مطالعه مونث, 32.3درصد بيسواد, 3درصد مجرد هستند. 55 درصد از پاسخگويان داراي مشكلات اقتصادي هستند، 25.6 درصد ازآنان مشكل انجام فعاليتهاي روزانه (ADL) دارند، 21 درصد از شرايط جاري زندگي اظهارنارضايتي كرده اند، 27.3 درصد بيمه نيستند و 24 درصد داراي نوعي مشكل رواني هستند. در بحث نياز سنجي ميتوان اظهار داشت سالمندان در تهران به ويژه زنان سالمند با مشكلات متعدد جسماني، اجتماعي و رواني روبه رو هستند؛ به طوريكه اين مشكلات بر روي كيفيت زندگي آنان تأثير ميگذارد. اين مطالعه نشان داد كه براي برطرف كردن انواع مشكلات جسماني، اجتماعي و رواني و نيز رفع نيازهاي سالمندان، اقدامات سيستماتيك و برنامه ريزي شده لازم است تا زندگي بهتري براي سالمندان عزيز فراهم آيد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.