بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: اصلاح نظام سلامت

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: مهر 1383


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سيامك عقلمند دكترا مديريت خدمات بهداشتي و درماني , ساير آثار   ابوالقاسم پوررضا , ساير آثار  

شماره صفحه: 15 

شماره نشريه: 14 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: اصلاح سازماني,اصلاح نظام سلامت,بازار محوري,فرايند اصلاح,مديريت جامع كيفيت 

چكيده: در دو دهه اخير به دنبال ناتواني نظام هاي سلامت در پاسخ گويي به نيازها و انتظاراتجديد بهداشتي و درماني ، گرايشي بين المللي قوي در خصوص اصلاح نظام سلامت ، با استفاده از ساز و كار بازار، شكل گرفته است. نتايج حاصل از مطالعات اين سيستم حاكي ازآن است كه در اغلب موارد نتايجي كه انتظار مي رفت حاصل نشده است. خلط بحث محتواي اصلاح با فرايند اصلاح يكي از علل عمده شكست اين برنامه است . در حالي كه محتواي اصلاح به حوزه هاي كاركردي نظام هاي سلامت اشاره دارد (موضوع چيستي ) ، فرايند اصلاح درباب راهبردهاي نيل به اهداف اصلاحي به بحث مي پردازد(موضوع چگونگي ) اصلاح سازمانيدر مركز يك فراين اصلاح قرار دارد و به عبارت ديگر بحث فرايند اصلاح يك موضوع مديريتي است تا سياسي و اقتصادي. بنابراين لازمه اجراي موفقيت اميز اين فرايند،اتكا بهيك برنامه و تفكر مديريتي جامع و كاربردي است . به هر اندازه كه اين برنامه در سطوحبالاتر به اجرا گذاشته شود، امكان موفقيت و تاثير گذاري آن افزايش مي يابد؛ چرا كهبا فرايندهاي كليدي بين بخشي ارتباط پيدا مي كند. اين تفكر بايد از طرف پاسخگوي نيازها و تقاضاهاي جديد و در حال تغيير جامعه باشد و از طرف ديگر تغيير و اصلاح سازماني را در بطن خود پيش ببرد. برنامه و تفكر ((مديريت جامع كيفيت ))، واجد چنين خصوصياتي است. از اين رو شايد تنها گزينه ما براي اصلاحي موفق در نظام سلامت ، استقرار اين پارادايم مديريتي باشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.