بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مقايسه دو شيوه آموزشي نمايش فيلم و بحث گروهي در ميزان آگاهي و نگرش دانش آموزان دبيرستاني زاهدان در زمينه بيماري ايدز و روشهاي پيشگيري از آن 1383

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: بهمن 1383


سمينار: كنگره سالانه اپيدميولوژي _دومين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): همكاران و , ساير آثار   فتيحه كرمان ساروي 0 , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: منبع : نشريه طبيب شرق سال ششم ، ضميمه شماره 1، زمستان 1383 نويسندگان : فتيحه كرمان ساروي - محمد مهدي سلجوقي - فرزانه منتظري مقدمه : دنياي امروز با انبوهي از همه گيري بيماري ايدز روبر است كه از نظر زمان بندي گستره و جمعيتي كه مبتلا مي سازد با يكديگر فرق دارند. با توجه به نبودن درمان قطعي و از طرفي امكان پيشگيري از بيماري با رعايت نكات ايمني لازم ، باعث شده تا آموزش بهداشت بعنوان مهمترين تكنيك در كنترل بيماري مورد توجه قرار گيرد. هدف از اين مطالعه مقايسه دو شيوع آموزشي نمايش فيلم و بحث گروهي در نگرش و ارتقاء آگاهي دانش آموزان در خصوص بيماري ايدز و روشهاي پيشگيري از آن بوده است. روش كار : اين مطالعه يك مطالعه نيمه تجربي است كه 600 دانش آموز دختر مقطع دبيرستان به شكلنمونه گيري تصادفي در اين بررسي شركت كردند. دانش آموزان به شكل تصادفي به سه گروهتقسيم بندي شدند يك گروه بعنوان گروه شاهد منظور شدند و دو گروه به روش نمايش فيلمو بحث گروهي در خصوص مسائل پيرامون ايدز از طريق رابطان بهداشتي مدارس كه از قبل ازطريق كارگاه آموزشي ، آموزش و جهت اجراي طرح توجيه شده بودند آموزش ديدند.اطلاعاتدر دو مرحله قبل و بعد از آموزش جمع آوري و جهت آناليز اطلاعات ، از نرم افزار SPSSاستفاده شد. نتايج: مقايسه اطلاعات دو مرحله (قبل و بعد از آموزش) نشان داد كه در هر سه گروه از لحاظميزان آگاهي امتيازات افزايش داشته است اما اين افزايش در گروههاي مداخله معني داربوده است. بخصوص در گروهي كه از طريق نمايش فيلم آموزش ديده بودند همچنين آموزش درايجاد نگرش مطلوب نيز موثر بوده است و آزمونهاي آماري در اين خصوص معني دار بوده است اما در خصوص تاثير شيوه آموزش در تغيير نگرش ، بين شيوه ها از نظر آماري تفاوت معني دار مشاهده نشده است. 91.6 درصد دانش آموزان تمايل به گرفتن اطلاعات در مورد ايدز داشتند كه 50.9 درصد راديو و تلويزيون را ذكر كردند. بحث و نتيجه گيري : با توجه به نتايج پژوهش به نظر مي رسد كه روشهاي فعال آموزش در انتقال اطلاعات و ارتقاء آگاهي موثرترند بنابراين پيشنهاد مي شود در آموزش مسائل خاص بالاخص بيماريهايواگير اين شيوه ها بيشتر مورد توجه قرار گيرد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.