بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: محلات ناهنجار شهر تهران (مورد : محله غربت)

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1380


سمينار: سمپوزيوم حاشيه نشيني و اسكان 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سعيد خراطها كارشناسي ارشد , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: محله غربت محدوده اي است در منطقه چهار از تقسيم بنديهاي بييست گانه شهرداري تهران،محله قديمي ومشهور خاك سفيد در شرق منطقه چهار واقع شده است كه محله غربت رادر درون خود جاي داده است. پس از اسكان اوليه غربتي ها د رمحله غربت (خاك سفيد) در سالهايآخر دهه پنجاه ، با تخريب حلبي آباد خيابان فرجام، برخي از ساكنان حلبي آباد نيز به جمع اينان پيوستند. اين پيوستگي باعث گسترش نابسامانيهاي اجتماعي در محله شد؛ بهاين صورت كه تجمع و پيوستگي دو گروه باعث گسترش فضايي محله از سويي و تقسيم شدن خانه ها به خانه هاي كوچكتر از سوي ديگر شد. محيطي سرشار از انحرافات . ناامني . نابسامان و آشفته كه نه ثبات فرهنگي متناسب باارزشهاي اجتماعي دارد و نه داراي تشكل فضايي- كالبدي و بهداشت مناسب است. درگيري، چاقوكشي، زورگيري، تاراج سرقت، باج گيري ،رشوه، اوباش گري، اعتياد، ولگردي، خريد و فروش مواد مخدرو مشروبات الكلي،مزاحمت براي خانمها، سرقت مالخري، مالفروشي، اختفا، مجرمان و فراري ها، قاچاق و ... سيماي محله غربت راترسيم مي كند. براي ساماندهي اين محله، سياستهاي مدارا، چشمپوشي، انزوا، دستگيري، تنبيه و انتقامچاره ساز نبوده و هيچكدام موجب كاهش انحرافات و آسيبها نشده اند. همسويي برنامه ريزيهاي كالبدي بابرنامه ريزيهاي فرهنگي اساسي ترين نياز براي بهسازي وضعيت اينگونه محلات است. گروههاي ساكن در محله غربت (خاك سفيد) دراسفندماه سال 1379 مواجه با تخريب بخشي ازمحله خود توسط نيروهاي انتظامي شدند. سپس گروهي از آنها مهاجرت اجباري كردند، گروهي روانه زندان شدند، گروهي فراري، گروهي سرگردان و گروهي نيز همچنان در محله غربت باقي مانده و دچار تخريب سرپناه خود شدند.(ب اساس تقسيم بندي اوليه). سرنوشت هيچ يكاز گروههاي ياد شده به درستي معلوم و قابل پيش بيني نيست. طبق نظريه نيازهاي مزلو،سرپناه به لحاظ فرهنگي ، جزئي از آرمانهاي انسان است. براي انسان جهان سومي هم خانهداشتن شايدمهمترين امتياز زندگي باشد و براي مهاجر حاشيه نشين، خانه خراب شدن به تحقيق مهمترين مصيبت است. بطور طبيعي تخريب سرپناه حاشيه نشين ، ناآرامي ، ناامني، بي نظمي و اغتشاش رادر پي خواهد داشت. شرح مقاله در برگيرنده معرفي وضعيت عمومي محله غربت قبل از تخريب و لزوم پيگيري ،تحقيق و ساماندهي نهايي مرحله غربتي ها پس از تخريب است. افزون بر اين طرح تحقيقاتيمطالعه طولي ساختار و رفتار ساكنان محله غربت كه مواجه با تخريب و پيامدهاي آن شدهاند، معرفي خواهد شد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.