بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي ميزان آگاهي آرايشگران مرد شهر ساري در مورد راه هاي انتقال و پيشگيري بيماريهاي هپاتيت B و ايدز در سال 1382

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: دي 1383


سمينار: كنگره سالانه اپيدميولوژي _دومين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): همكاران و , ساير آثار   سيدابوالحسين نقيبي 0 , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: هپاتيت B,ايدز,آگاهي,آرايشگر 

چكيده: منبع : نشريه طبيب شرق سال ششم ، ضميمه شماره 1، زمستان 1383 نويسندگان : سيد ابوالحسين نقيبي - عين اله اسدپور مقدمه و هدف: بيماري ايدز چهارمين علت مرگ و مير در دنيا محسوب مي شود كه تاكنون باعث مرگ 27 ميليون نفر در دنيا شده است بيماري هپاتيت B نيز باعث مرگ و مير ناتواني در جوامع ميشود هم اكنون بالغ بر 350 ميليون نفر در دنيا حامل اين ويروس هستند از طرفي ميانگينخطر انتقال HIV در اثر ورود جسم نوك تيز آلوده به پوست 3/0 درصد و هپاتيت B 31-21درصد برآورده شده است. تا با شناخت نيازهاي آموزشي و متعاقب آن با اجراي برنامه هايآموزشي مناسب براي اين گروه شغلي خطرات انتقال ناشي از اين حرفه در سطح جامعه به حداقل ممكن برسد. مواد و روش : اين پژوهش يك مطالعه توصيفي است و جامعه پژوهش را آرايشگران مرد شهر ساري تشكل ميدهد جمع آوري داده ها از طريق پرسشنامه اي مشتعل بر 33 سئوال كه شامل اطلاعات دموگرافي شامل 6 سئوال و 27 سئوال در زمينه ميزان آگاهي كه با مراجعه حضوري به واحدهاي آرايشگري توسط پژوهشگر انجام گرفت. نمونه پژوهش 199 نفر آرايشگران مرد داراي جواز كسب مي باشد كه به روش سرشماري انجام شد اطلاعات توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از جداول توزيع فراواني و شاخصهاي متمايل مركزي و پراكندگي توصيف گرديد. نتايج: يافته هاي پژوهش نشان داد كه ميزان آگاهي (5/5) درصد آرايشگران مرد شهر ساري نسبتبه راه هاي انتقال و پيشگيري از بيماريهاي هپاتيت B و ايدز ضعيف ،(3/57) درصد از آگاهي متوسط و (2/37) درصد داراي آگاهي خوب مي باشد و (4/40) درصد از واحدهاي مورد پژوهش اظهار داشته اند كه در معرض خطر بيماري نيستند از لحاظ منبع كسب آگاهي در موردبيماريهاي ذكر شده (2/46) درصد از واحدهاي مورد پژوهش صدا و سيما و (1/27) درصد روزنامه و مجلات و فقط (6/26) درصد ماموران بهداشتي را بعنوان منبع كسب آگاهي ذكر كرده اند در اين مطالعه ارتباط معني داري بين سطح سواد و ميزان آگاهي آرايشگران مشاهدهمي شود.(P<1%) بحث و نتيجه گيري : اين تحقيق نشان داد كه فقط (2/37) درصد از آرايشگران مرد شهر ساري از راه هاي انتقال و پيشگيري بيماري هپاتيت B و ايدز آگاهي خوب داشته اند با توجه به اينكه خطرات بالقوه اين عدم آگاهي دامنگير گروه هاي مختلف جامعه بخصوص جوانان و همچنين ايجاد مخابرات شغلي خاص براي اين گروه شغلي خواهد شد لذا ملزم نمودن آرايشگران به گذراندن دوره هاي آموزشي بيماريهاي مرتبط با شغل آرايشگري از طريق سازمان هاي ذيربط و تقويت برنامه هاي آموزشي توسط مراكز بهداشتي درماني و ... به منظور پيشگيري ضروري است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.