بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي شيوع عفونت HCV/HBV در زندانيان شهرستان سبزوار

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: دي 1383


سمينار: كنگره سالانه اپيدميولوژي _دومين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): همكاران و , ساير آثار   رضا وفايي نژاد 0 , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: منبع : نشريه طبيب شرق سال ششم ، ضميمه شماره 1، زمستان 1383 نويسندگان : رضا وفايي نژاد- دكتر مريم مسعودي فر - دكتر علي غلامپور - دكتر علي پيمانكار - مهندس رضا تسبندي مقدمه و اهداف: هپاتيتهاي ويروسي يكي از 5 عامل عفوني مرگ زودرس انسان در سطح جهان مي باشد. هر سال حداقل يك ميليون نفر از جمعيت جهان در اثر هپاتيتهاي ويروسي تلف مي شوند در خصوصهپاتيت C,B حاملين ويروس منبع اصلي انتشار آن در جامعه مي باشند. شناسايي ناقلين بويژه در جمعيتهاي با رفتارهاي پر خطر نقش بسزايي در كنترل انتشار عفونت خواهد داشت. روش تحقيق : اين مطالعه در جمعيت زندانيان شهرستان سبزوار و از دي ماه سال 1381 لغايت مرداد 1382 انجام شد. در اين بررسي ابتدا افراد با رفتارهاي پر خطر در زندان شناسايي و پس از تكميل فرم غربالگري توسط پزشك زندان ، نمونه خون وي گرفته شده و جهت بررسي از نظرHBS.Ag,antiHcv.Ab به سازمان انتقال خون ارسال مي شد. يافته هاي پژوهشي : در اين مطالعه براي 106 نفر از زندانيان فرم غربالگري تكميل وآزمايش خون انجام شد. از جمعيت مورد مطالعه 96% مرد و 4% زن بودند. درصد افراد در گروههاي سني 19-10 ، 29-20 ، 39-30 ، 49-40 و50 سال به ترتيب 6% ، 33% ، 28% ، 20% و5% بوده است و در 8% از جمعيت نيز سن مشخص نشده بود. از نظر سوابق رفتارهاي پر خطر ، در جمعيت مورد مطالعه 78% سابقه قبلي زندان ، 94%سابقه اعتياد تزريقي كه 20% آنها سابقه استفاده از سرنگ مشترك را نيز قيد كرده اند،7% سابقه تماس جنسي پر خطر ، 95% سابقه خالكوبي ، 97% مراجعه به دندانپزشكي ، 2%سابقه جراحي ،1% سابقه حجامت غير طبي 7% استفاده از تيغ سلماني مشترك و 1% سابقه دريافت خون را ذكر نموده اند. نتايج: از 106 نمونه مورد بررسي در 68% موارد anti.Hcv و در 4% جمعيت HBS.Ag مثبت گزارش شده است. 79% از افراد +anti.Hcv در گروه سني 40-20 سال بوده اند. 99% از افراد+Hcvسابقه اعتياد تزريقي داشته اند كه اين امر مويد خطر بالاي انتقال هپاتيت C در مصرفكنندگان تزريقي مواد مخدر مي باشد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.