بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي ميزان آگاهي زندانيان معتاد زندان فجر شهرستان دزفول نسبت به بيماري ايدز در سال 1381

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: بهمن 1383


سمينار: كنگره سالانه اپيدميولوژي _دومين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): همكاران و , ساير آثار   فريدون كاظمي 0 , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: آگاهي,زندان,معتاد,ايدز,دزفول 

چكيده: منبع : نشريه طبيب شرق سال ششم ، ضميمه شماره 1، زمستان 1383 نويسندگان : رضا دواساز ايراني - دكتر بيژن كيخائي - اسماعيل رستمي- فريدون كاظمي- عفت جهانباني مقدمه : آمار منتشر شده مركز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت و درمان نشان مي دهد يكي از عوامل بسيار مهمي كه در گسترش بيماري ايدز در ايران موثر بوده اعتياد به مواد مخدر تزريقي است كه مي توان از شايع ترين عواملي دانست كه فرد را در معرض ابتلاء به ايدز قرار مي دهد. هدف : هدف اين بررسي تعيين سطح آگاهي زندانيان معتاد زندان فجر شهرستان دزفول نسبت به بيماري ايدز و در ارتباط با متغيرهايي مانند جنس ، سن ، شغل ، سواد ، تاهل و مدت محكوميت است. روش كار : مطالعه از نوع توصيفي ، تحليلي بود. كليه زندانيان معتاد 205 نفر (197 مرد ، 8 زن) كه در زندان دوران محكوميت خود را مي گذراند ، انتخاب شدند. براي ارزيابي ميزان آگاهي در اين پژوهش مقياسي (20 ماده اي ) موسوم به مقياس آگاهي نسبت به بيماري ايدزتدوين شد. براي تجزيه و تحليل داده ها روشهاي آمار توصيفي ، تحليل واريانس ، آزمونT و آزمون كاي و استفاده شد. يافته ها : اين بررسي نشان داد كه ميزان آگاهي از بيماري ايدز به اين صورت بود كه 9/45 درصد آگاهي خوب ، 39 درصد آگاهي متوسط و 1/15 درصد آگاهي ضعيف داشتند. ارتباط معني داري بين متغيرهاي جنس ، سن ، شغل ، تاهل و مدت محكوميت با ميزان آگاهي وجود نداشت (P<0/05). اما در رابطه با متغير سواد تفاوت معني داري ملاحظه شد (P>0/05) . اما در رابطهبا متغير سواد تفاوت معني داري ملاحظه شد (P<0/05) در ضمن بين گروه مردان و زنان از لحاظ ميزان آگاهي نسبت به بيماري ايدز تفاوت معني داري مشاهده نشد(P<0/05). نتايج: به طور كلي بررسي حاضر نشان داد تنها 9/45 درصد از زندانيان معتاد سطح آگاهي خوبيدرباره ايدز داشتند. لذا لزوم اجراي برنامه هاي آموزشي و سياست پيش گيرانه در محيطزندان را ايجاب مي كند كه بعنوان عاملي نيرومد در جهت تشويق آنان در پيش گيري از ايدز عمل نمايد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.