بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي شيوع HIV/AIDS در زندانيان شهرستان سبزوار

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: بهمن 1383


سمينار: كنگره سالانه اپيدميولوژي _دومين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): همكاران و , ساير آثار   مريم مسعودي فر 0 , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: منبع : نشريه طبيب شرق سال ششم ، ضميمه شماره 1، زمستان 1383 نويسندگان : رضا وفايي نژاد- مريم مسعودي فر - دكتر علي غلامپور - دكتر علي پيمانكار - مهندس رضا تسبندي مقدمه : پژوهشهاي اخير نشانگر افزايش شيوع HIV/ADIS ، بويژه در جمعيتهاي پر خطر مي باشد. مصرف كنندگان مواد مخدر تزريقي الگوي بارزي از اين گروه مي باشند. برآوردهاي HIV/AIDS از جنبه هاي گوناگون داراي اهميت بسزايي مي باشد كه از مهمترين آنها مي توان به بررسي وضعيت موجود و برنامه ريزي اجرايي در راستاي مراقبت از بيماران اشاره نمود. اهداف طرح : 1- بررسي ميزان شيوع عفونت HIV/AIDS در زندانيان سبزوار 2- تعيين راه احتمالي انتقال عفونت در زندانيان HIV (مثبت ) 3- پيشگيري از انتشار عفونت HIV/AIDS در منطقه از طريق بيمار يابي در گروههاي پر خطر روش كار : اين مطالعه در جمعيت زندانيان سبزوار و در 2 دوره زماني انجام پذيرفت. اولين دورهغربالگري و نمونه گيري از دي ماه سال 1381 لغايت مرداد 1382، از طريق ارجاع موارد مظنون از زندان به مركز بهداشت شهرستان و دومين دوره طي سه ماهه سوم 1382 از طريق مراجعه تيم بهداشتي به زندان انجام شد. غربالگري ابتدا توسط پزشك و از طريق بررسي سابقه داشتن رفتارهاي پر خطر صورت گرفته و براي هر مورد مظنون ، فرم غربالگري تكميل شده و نمونه خون وي جهت بررسي از نظر HIV/AIDS به سازمان انتقال خون ارسال مي شد. يافته ها و نتايج: در اين مطالعه براي 360 نفر از زندانيان فرم غربالگري تكميل و آزمايش خون انجام شد. از جمعيت مورد مطالعه 92% مرد و 8% زن بودند. از نظر سوابق رفتارهاي پر خطر در جمعيت مورد مطالعه 5/57% ، سابقه اعتياد تزريقي ، 11% سابقه استفاده از سرنگ و سر سوزن مشترك ، 41% سابقه تماس جنسي ، 5/50% سابقه خالكوبي ، 87% سابقه مراجعه به دندانپزشكي ، 5/8% سابقه حجامت و 5/23% سابقه استفاده از تيغ سلماني مشترك ، 26% سابقه جراحي و 11% سابقه دريافت خون را ذكر نموده اند. در كل نمونه هاي بررسي شده از نظر HIV ، 2 مورد تست الايز مثبت گزارش شد كه در آزمايش تاييدي با وسترن بلات فقط يك مورد به عنوان HIV تائيد شده و مورد بررسي قرار گرفت.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.